Medischebanenbank

Hét vacatureplatform voor de gezondheidszorg

Bestuurder, TanteLouise, via Vanderkruijs

vanderkruijs
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Bestuurder
Standplaats:
West Brabant
Regio:
Heel Nederland
Aanstelling:
Niet nader bepaald
Dienstverband:
n.n.b.
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Branche:
Stichting
Salaris:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
15-12-2016

Vacaturebeschrijving

TanteLouise

Bestuurder

Profiel van de stichting
Stichting tanteLouise is een zorgaanbieder met een compleet dienstenpakket van (specialistische) thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging en verpleging in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen, de zogeheten Brabantse Wal-gemeenten. De specialistische en de reguliere thuiszorg levert tanteLouise in samenwerking met haar partner Thuiszorg West-Brabant (TWB) in heel West-Brabant. TanteLouise leidt hierbij de specialistische thuiszorg en TWB de reguliere thuiszorg.

TanteLouise levert hoogstaande langdurige zorg aan met name kwetsbare ouderen, veelal cliënten met dementie en somatische cliënten. Met vernieuwende inzichten tracht tanteLouise een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te realiseren, waarbij cliënten zo goed mogelijk hun normale leven kunnen voortzetten (het zogenaamde ‘genormaliseerd wonen’). Dit doen ze met ruim 1.800 medewerkers en zo’n 800 vrijwilligers voor 1.100 intramurale en meer dan 3.000 extramurale cliënten (specialistische thuiszorg).

TanteLouise is een financieel gezonde organisatie met een omzet van circa € 95 mln.

Missie, visie en ambitie
TanteLouise heeft haar koers uitgewerkt in het Ondernemingsplan 2014-2017. Het komende jaar staat in het teken van het opstellen van een nieuw ondernemingsplan waarin de koers voor de nabije toekomst wordt uitgestippeld. Hoewel de overheidsontwikkelingen van grote invloed zijn op de door tanteLouise geformuleerde doelen in het ondernemingsplan, staan de missie en visie van onverkort en fier overeind.

Missie: De beste zorg, waar thuis ook is.

Visie: TanteLouise levert hoogwaardige zorg waarin medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, cliënt en familie een samenhangende rol invullen, gericht op eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt.

De ambitie van tanteLouise laat zich onderscheiden door:
- Focus op complexe verpleeghuiszorg en specialistische thuiszorg;
- De inzet van innovatieve concepten voor verhoging van levenskwaliteit en kwaliteit van zorg.

Door grote inzet van alle betrokkenen lukt het tanteLouise om de ambities te realiseren. Het resultaat van de geleverde inspanningen mag gezien worden en wordt ook gezien door zowel interne als externe stakeholders.

Goede scores op het gebied van cliënttevredenheid (ZorgkaartNederland) en medewerkerstevredenheid tonen aan dat de interne stakeholders de mening delen dat de organisatie de visie in goed vertrouwen met alle betrokkenen weet te realiseren. Ook externe partijen zijn vol lof over tanteLouise. De IGZ schaart tanteLouise onder de beste VVT-organisaties van Nederland. Binnen het programma ‘Waardigheid en Trots’ is tanteLouise op diverse onderdelen koploper. Met de financiers (banken, zorgkantoor en zorgverzekeraars) is sprake van een solide samenwerking. Het zorgkantoor heeft onlangs nog toestemming gegeven voor de uitbreiding van zware verpleeghuiszorg. Het innovatieve profiel van de organisatie is erkend met het winnen van de Hans van den Bosch-prijs 2016 (UKON) en de Smarthome Award 2016 voor de locatie Vissershaven.

Ontwikkelingen
De ouderenzorg in Nederland zit midden in een langdurig ombouwproces dat ook in 2017 onverminderd doorgaat. De regering zet blijvend in op het beteugelen van de stijgende zorguitgaven. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en moeten daarbij eerst een beroep doen op hun eigen sociale netwerk. Vervolgens komt pas de professional in beeld. Voor veel mensen nemen hierdoor vaste waarden en zekerheden af zonder dat zij een helder beeld hebben van hetgeen de toekomst hen brengt. De marktwerking neemt toe en het traditionele verzorgingshuis verdwijnt. De impact van deze ontwikkelingen is groot, zowel voor de zorg in de regio als voor tanteLouise als organisatie.

Het directe gevolg van het landelijke beleid, waarbij ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is dat de instroom van nieuwe cliënten in de verzorgingshuizen in 2017 en verder, sterk afneemt en voor de ZZP 1-3 uiteindelijk stopt. De instroom van cliënten met een ZZP 4 en verpleeghuizencliënten stabiliseert voor 2017.

De rol van tanteLouise in het leven van de zorgvragers was traditioneel altijd groot en vaak ook leidend. De overheid en financiers gaan ervan uit dat de zorgaanbieder een andere rol krijgt. Zelfmanagement door de cliënt staat voorop. Daarna komt het cliëntsysteem en pas als die ondersteuning onvoldoende is, komt de professional in beeld en dan ook slechts voor het professionele deel. De zorgverlener is daarmee niet langer de spil, maar een onderdeel van een team (zorgvrager, cliëntsysteem, vrijwilliger en professional) dat in gezamenlijkheid zorgdraagt voor de kwaliteit van leven van een persoon.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen moet tanteLouise blijvend vernieuwen en investeren in haar medewerkers, gebouwen en toekomstbestendige projecten. Frisse ideeën en nieuwe ontwikkelingen zijn en blijven noodzakelijk.

Organisatie-inrichting en governance
De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur (bestuurder) waarbij de huidige bestuurder zomer 2017 met pensioen gaat. De bestuurder is voorzitter van het managementteam (MT). Het MT wordt verder gevormd door de directeur Zorg, de directeur Behandeling & Revalidatie, de directeur Bedrijfsvoering, de intern controller en de bestuurssecretaris.

De bestuurder is samen met de twee bestuurders van TWB, Thuiszorg met Aandacht, aandeelhouder in twee joint ventures op het gebied van reguliere thuiszorg en specialistisch thuiszorg. De bestuurder van tanteLouise is hierbij bestuurlijk verantwoordelijk voor de joint venture gericht op specialistische zorg. Deze joint venture draagt de naam Ookthuis.

Aansluitend op de missie en visie werkt het MT vanuit de filosofie dat de collega’s op de werkvloer samen met het middenkader weten wat het best is voor de cliënt. Door hen centraal te zetten komt de cliënt centraal te staan. Het MT is voorwaardenscheppend hierbij.

De medezeggenschap wordt vormgegeven door een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad en een cliëntenraad per locatie. De in totaal vijftien lokale cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad met een onafhankelijk voorzitter. 

TanteLouise beschikt over een Raad van Toezicht (bestaande uit zes leden), die zichzelf ten doel stelt te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie doelgericht, effectief en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijkse vergaderingen met de bestuurder. In deze vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van concrete vraagstukken die zich voordoen. De Raad van Toezicht werkt met twee auditcommissies, te weten de commissie financiën, en de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie. Verder kent de raad een agendacommissie die de vergaderingen voorbereidt. De Raad van Toezicht is betrokken bij de besluiten die strategisch van aard zijn. De Raad van Toezicht wordt samengesteld aan de hand van een profielschets. De cliëntenraad van tanteLouise heeft voordrachtrecht voor één van de leden van de Raad van Toezicht.

Voor meer informatie over de organisatie: www.tanteLouise.nl.

Bestuurlijke kernopdrachten
Voor de komende periode kunnen de volgende opdrachten worden geformuleerd:
- In samenspraak met interne organisatie en extern betrokkenen de strategische koers verkennen en vastleggen;
- Samen met het MT, medewerkers en afvaardiging cliënten het geactualiseerde ondernemingsplan, waarin de ambities, koers en focus voor de (nabije) toekomst is uitgewerkt  vertalen in concrete stappen en doelen;
- Werken aan een gezamenlijke visie op integrale en samenhangende zorg, ondersteuning en welzijn in de regio waarbij tanteLouise vanuit haar innovatieve positie, kracht, ondernemerschap en oog voor haar bijdrage aan de maatschappelijke opgave met externe stakeholders de verbinding en samenwerking opzoekt;
- Leidinggeven aan de verdere transitie bij tanteLouise en de afstemming daarvan op de transformaties in de maatschappij met oog voor ontwikkeling en implementatie van innovatieve zorgconcepten in balans met betaalbare zorg;
- Bouwen aan een goed functionerend MT met een eenduidige en gedeelde visie en ambitie, die als één team naar buiten opereert;
- De interne expertise benutten en zorgdragen voor de synergie en verbinding tussen de verschillende onderdelen ter realisatie van het gezamenlijk doel;
- De ambities en maatschappelijke opdracht verkennen en verder vorm en inhoud geven binnen de samenwerkingsovereenkomst met TWB;
- De verwachtingen wat de organisatie kan bieden helder en transparant voor alle betrokkenen neerzetten en uitdragen.

Profiel bestuurder
De bestuurder:
- Heeft hart en oog voor de zorg, kennis van de zorg en betrokkenheid met en bij de zorg;
- Heeft visie op het samenspel tussen medewerkers, cliënten, hun familie, mantelzorgers en vrijwilligers om het leven van de cliënt zo ‘thuis mogelijk’ en zo maatschappelijk verbonden mogelijk te kunnen leven;
- Is gericht op innovatie en permanente ontwikkeling om waarde toe te voegen met oog voor het behoud van het goede;
- Beschikt over strategisch inzicht en het vermogen om deze ambities te vertalen in concrete doelstellingen en praktisch handelen.

Als leider is zij of hij:
- Enthousiasmerend, kan zowel richting geven als zich laten beïnvloeden;
- Verbonden met de werkers in de organisatie en bereid die te ontmoeten, naar hen te luisteren en de dialoog aan te gaan;
- In staat een goede balans aan te brengen tussen samenwerking met en ontvankelijkheid voor de mensen waar zij of hij direct mee samenwerkt enerzijds en het vermogen daadkrachtig te besluiten anderzijds;
- In staat compensatie en ondersteuning te zoeken op gebieden waar zij of hij minder sterk in is;
- Bereid open en transparant te zijn en van haar of zijn handelen intern en maatschappelijk verantwoording af te leggen.

In contact met stakeholders:
- Is in staat om op korte termijn een duidelijke en invloedrijke speler in de regio te zijn met gezag bij de stakeholders en visie op de zorg in de regio;
- Heeft verstand van en visie op zorg en maatschappelijke ondersteuning;
- Is in staat evenwicht te vinden en te houden tussen goede zorg, goed personeelsbeleid, ondernemerschap en een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering. Verbindt organisatiedoelstellingen aan doelstellingen voor de cliënten met de maatschappelijke opdracht die met andere partijen in de regio wordt gerealiseerd

Als persoon:
- Achtergrond in de zorg met aanvullende kennis en ontwikkeling in de bedrijfsvoering;
- Aantoonbaar iemand die zich voortdurend ontwikkelt en bereid is te leren en te reflecteren;
- Charismatisch boegbeeld, visionair, vaandeldrager, echt betrokken bij de (oudere)mens, zichtbaar en goed benaderbaar.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de beloningscode bestuurders in de zorg, klasse 4 met een maximum van € 167.000,- all-in bruto jaarsalaris.

Procedure
TanteLouise laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan tantelouise@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Mariella Engels op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals Hotmail, Gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Planning
Belangstellenden dienen in ieder geval rekening te houden met de volgende data:
- Eerste ronde gesprekken selectiecommissie, woensdag 15 februari;
- Gesprekken met adviescommissies, vrijdag 24 februari in de ochtend;
- Tweede ronde gesprekken selectiecommissie, dinsdag 7 maart vanaf 13.00 uur.

De Raad van Toezicht is voornemens per 1 juni  2017 de nieuwe bestuurder te benoemen.