Directeur Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Koninklijke Visio (Visio) is het kennis- en expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio biedt met gespecialiseerde medewerkers revalidatie, advies, zorg, wonen, dagbesteding, onderwijs, onderzoek en begeleiding aan op locaties door het hele land.

Op dit moment maken ongeveer 2.000 leerlingen gebruik van de onderwijsexpertise welke bestaat uit de landelijke dienst ambulante onderwijskundige begeleiding en drie onderwijsinstellingen in vijf over het land verspreide scholen. Bijna 600 cliënten met een visuele en verstandelijke beperking wonen en werken bij Visio op verschillende zorglocaties, waaronder ook ouderenzorg, in Nederland. Ongeveer 14.000 cliënten maken gebruik van extramurale behandeling in de revalidatiecentra van Visio. Bij Visio werken ruim 3.000 medewerkers op zo’n 40 locaties verspreid over het land, waarvan 350 medewerkers in het onderwijs. De omzet bedraagt ruim € 160 miljoen.

Strategieontwikkeling

Visio is druk bezig een nieuwe strategie te ontwikkelen waarmee de organisatie zich stevig wil positioneren voor de komende jaren: voor cliënten en leerlingen, voor de professionals, maar zeker ook voor alle partners en stakeholders in het bewegende zorg- en onderwijslandschap. 2020 wordt voor Visio dus een belangrijk jaar voor het in praktijk brengen van de strategische koers die nog dit jaar geformuleerd en vastgelegd gaat worden.

 Andere belangrijke projecten in 2020 zijn:

 • Gezamenlijk sectorplan Visueel
 • Nieuwe prestatiebekostiging zorgverzekeringswet Revalidatie & Advies
 • Vervanging klantregistratiesysteem
 • Verbeteren zorglogistiek Revalidatie & Advies
 • Meerjarenplan Onderwijs
 • Programma Topzorg

Vacature directeur Bedrijfsvoering

De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid. De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de managers van de afdelingen Financiële Administratie, Planning & Control, Facilitaire Services (facilitaire inkoop, servicedesk, huisvesting en bouwprojecten) en Centrale receptie, in totaal ongeveer 50 medewerkers. De directeur werkt samen met de directeuren Onderwijs, Wonen en Dagbesteding, Revalidatie en Advies, de directeuren van de andere ondersteunende diensten en de directeur Kennis Expertise Innovatie.

De afgelopen jaren heeft de financiële functie binnen Visio zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Het is de bedoeling dit proces de komende jaren voort te zetten. De verantwoordelijkheid voor de facilitaire ondersteuning is begin 2018 onderdeel geworden van de functie van de Directeur Bedrijfsvoering. Hiermee is voor de Directeur Bedrijfsvoering de mogelijkheid ontstaan de facilitaire en financiële portefeuille integraal aan te sturen. Dit proces is nog in ontwikkeling.

Belangrijkste resultaatgebieden voor de directeur Bedrijfsvoering

Organisatiebeleid 

 • Ontwikkelt en initieert het financieel beleid van Visio en heeft een stevig kader stellende rol in het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in het financieel beleid;
 • Ontwikkelt en initieert mede het strategisch (vastgoed) beleid van de organisatie, gebaseerd op de visie van Visio;
 • Concretiseert het meerjarenplan naar jaar- en beleidsplannen op het gebied van financiën, vastgoed, administratie, en facilitair (overstijgend) en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan;
 • Adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd bij strategische vraagstukken.

 Financieel beheer, administratie en facilitaire services

 • Voert regie op de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse financiële planning- en control cyclus;
 • Bewaakt de begrotingen, budgetten, toewijzing en aanwending van financiële middelen, beoordeelt de financiële resultaten in nauwe afstemming met de directeur Cliëntservices en voorziet de Raad van Bestuur en de directeuren van sturingsinformatie;
 • Verzorgt de financiële verslaglegging, waaronder interne rapportages en de jaarrekening(en). Zorgt voor een zo optimaal mogelijke belastingpositie.
 • Ontwikkelt de financiële planning en het treasury beleid (waaronder beleggingen en cashmanagement) van de organisatie, ziet toe op de uitvoering;
 • Werkt landelijk mee aan een nieuw bekostigingssysteem;
 • Adviseert de Raad van Bestuur over de financiële en vastgoed componenten. Neemt deel aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Neemt deel aan de overleggen met de Steunstichtingen en heeft regelmatig contact met externe partijen;

Kennis en vaardigheden

 • Academische opleiding: bedrijfseconomie, econometrie of bedrijfskunde, bij voorkeur RA;
 • Kennis van verschillende financieringsstromen in de zorg en het onderwijs;
 • Expertise op het gebied van financiering van opleiding en onderzoek is een pré;
 • Meerjaren ervaring als leidinggevende in een complexe dienstverlenende organisatie; 
 • Een brede visie op de ontwikkelingen in de zorg, brengt vernieuwing aan en heeft affiniteit met de doelgroep;
 • Ervaring op het gebied van huisvesting-, vastgoed- en treasury beleid;
 • Onderhandelingsvaardigheden nodig in contacten met externen, zoals financiële partners.

Persoonsprofiel

De directeur Bedrijfsvoering is een teamspeler, beschikt over verbindend leiderschap, heeft gezag op inhoud en is resultaatgericht. De directeur kan goed en snel schakelen tussen proces en inhoud en op verschillende kennisniveaus, brengt focus aan, is relativerend, reflectief en heeft gevoel voor humor.

Honorering

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de zwaarte van de functie gewaardeerd in de cao Ziekenhuiswezen FWG 75 (inclusief 10% opslag).

Procedure

Visio laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl. Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via contactinformatie . Gaarne ontvangen wij uw motivatie en CV uiterlijk 22 november 2019 via secretariaat@vanbergensearch.nl.  

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen