Regiodirecteur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Koninklijke Auris Groep (hierna: Auris) is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris zorgt voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. In de regio’s Zuid, West, Noordwest en Midden (dit betreft de provincies Zeeland, Noord-Brabant, de regio Rotterdam Rijnmond, Midden Nederland en Haarlem, Leiden en omgeving) werken ruim 1.700 mensen voor Auris.

De missie van Auris

Als je doof of slechthorend bent, heeft dat invloed op wie je bent. En op je rol in de samenleving. Hetzelfde geldt als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt. Wanneer jij of je omgeving daardoor hinder ervaart, kun je bij Auris terecht. Onze medewerkers zijn experts in horen, spreken en taal. Samen zorgen wij dat jij je optimaal ontwikkelt. Zo kan jij effectief meedoen aan de samenleving.

De visie en kernwaarden van Auris

Wij sluiten aan bij jouw vraag over taal, spreken en horen. Om te zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt, krijg je bij Auris wat je daarvoor nodig hebt. Dit doen we met diagnose, behandeling, dienstverlening en onderwijs. Ons aanbod is specialistisch, op maat, doelgericht en effectief. En als het noodzakelijk is, bieden wij dit aan op een van de Auris behandel- of onderwijslocaties. De kernwaarden bij Auris zijn samen, zorgvuldig en slagvaardig. Deze waarden van Auris zijn geformuleerd, net als de missie en visie, vanuit het perspectief van de cliënt en leerling. Zij staan bij Auris centraal.

In 2018 werd Auris Zorg erkend als expertisecentrum Zintuiglijk Gehandicapten (ZG). Auris heeft drie excellente SO-scholen. Auris werkt continue aan de verbetering van de toeleiding van leerlingen en cliënten. Als het nodig is organiseert Auris een doorlopende lijn tussen zorg en onderwijs.

Organisatie

Auris omvat in juridische zin de volgende stichtingen: Stichting Koninklijke Auris Groep, Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep die allen worden bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Auris kent een besturingsmodel dat voorziet in een regionale aansturing met de integraal verantwoordelijke directie. Daarnaast wordt de lijn ondersteund door Auris Ondersteunde Diensten. Gezamenlijk zijn zij één in hun oriëntatie op de maatschappelijke opdracht van Auris: de professionele partner zijn van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Het besturingsmodel is recent aangepast aan de strategie van Auris. De implementatie daarvan is in volle gang.

Strategisch meerjarenbeleid Auris 2020

De activiteiten van Auris staan ten dienste van cliënt, leerling en ouders en het regulier onderwijs. Voor hen zijn persoonlijke aandacht, maatwerk, samenhang in aanbod en benadering, herkenbaarheid, efficiënte processen en toepassing van technologieën noodzakelijke voorwaarden om te komen tot goede behandeling en ondersteuning. Voor andere stakeholders, zoals diagnostische centra, cliëntorganisaties en jeugdhulpverlening, is Auris een partner die herkenbaar en bereikbaar is. De opdracht van Auris is om voor haar doelgroepen effectieve interventies aan te bieden en te blijven streven naar verdere verbetering van behandeling, onderwijs en ondersteuning. De effecten en de meerwaarde van de zorg en het onderwijs voor cliënten en leerlingen en de dienstverlening aan het regulier onderwijs van Auris dienen komende jaren onmiskenbaar zichtbaar en aantoonbaar te zijn.

Auris richt daarbij op:

 • Ontwikkeling tot expertiseorganisatie: voortdurend ontwikkelen en in de praktijk toepassen van expertise, mede door de inzet van excellent toegerust personeel. Onderzoek doen en werken op basis van evidence informed interventies staan hierin centraal. De effecten en effectiviteit worden door middel van evaluaties structureel gemonitord;
 • Fungeren als expertiseorganisatie in de keten en in de sector, regionaal en landelijk, toegankelijk en zichtbaar, afgestemd op de behoeften van de diverse stakeholders;
 • Ontwikkelen van dienstverlening aan dove en slechthorende leerlingen en cliënten en leerlingen/cliënten met een Taalontwikkelingsstoornis, gericht op integratie in de reguliere zorg of het onderwijs. Dit doet Auris door meetbare resultaten te behalen en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten te gebruiken.

De vier instellingen voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis hebben binnen passend onderwijs een status aparte. Auris werkt nauw samen met deze instellingen om dit onderwijs state-of-the-art aan te blijven bieden. Daarnaast werkt Auris er naar toe om leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs te begeleiden.

Kerncijfers 2020

De (financiële) ontwikkelingen vragen continu aandacht. Het beleid is in eerste instantie gericht op de doelstellingen van de organisatie en blijft uiteraard gericht op kostenbeheersing.

 • Op basis van de meerjarenbegroting voorziet Auris dat de totale baten de aankomende jaren zullen toenemen tot ruim € 112 miljoen. Hiervan is ongeveer € 93 miljoen aan subsidies ministerie OCW en ongeveer € 18 miljoen aan zorgbaten (ZWV).
 • Geconsolideerde solvabiliteit 2 van 0,78 ((eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen)
 • Jaarresultaat 2019: positief € 1,7 miljoen.
 • Ruim 1.700 medewerkers (ruim 1.250 fte) + vele vrijwilligers.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website: https://auris.nl/belangrijke-documenten/

Functieomschrijving

U bent verantwoordelijk voor de integrale dienstverlening en aansturing van de zorgprocessen en de Ambulante Dienstverlening Onderwijs. U stuurt de teamleiders aan in de regio Zuid. U rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. U geeft, in gezamenlijkheid met een collega Regiodirecteur, leiding aan de regio Zuid. Onderling worden tussen u en de collega Regiodirecteur de verantwoordelijkheidsgebieden verdeeld. In de regio zijn ca. 20 teamleiders en 350 medewerkers werkzaam.

U bent een echte teamplayer, u werkt constructief samen met de collega’s in het directieteam. U draagt bij aan en u voelt zich medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderbouwing van het Auris breed strategisch organisatiebeleid en de hieruit voortkomende resultaten.

U fungeert als aanjager van ondernemerschap, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt, de leerling en de medewerkers en u ziet de decentrale medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorg- en onderwijsinhoudelijk beleid.

Resultaatgebieden

Beleidsontwikkeling

 • Signaleert en analyseert in- en externe ontwikkelingen en brengt deze in.
 • Ontwikkelt beleid in samenwerking met de staf op meerdere complexe primaire of ondersteunende terreinen sterk verweven met het strategisch beleid en adviseert het bestuur hierover.
 • Vertaalt de strategie en organisatie brede kaders naar eigen organisatorische eenheden.
 • Draagt zorg voor het opstellen van een meerjarenbegroting en is verantwoordelijk voor een sluitende begroting.
 • Heeft richtinggevende invloed op en levert een bijdrage aan een meerjaren strategisch plan voor de organisatie en ziet erop toe dat dit wordt vertaald en uitgevoerd.
 • Monitort en evalueert het strategisch beleid en doet voorstellen voor het bijsturen en/of aanpassen hiervan.

Aansturing (deel)processen

 • Stuurt complexe multidisciplinaire processen eveneens bepalend voor andere vakgebieden aan.
 • Stemt af met in- en externe betrokkenen/partijen en maakt afspraken over de (leverantie en) inzet van mensen en middelen en de kwaliteit van in- en output.
 • Initieert en realiseert continue verbetering en zet innovaties in gang ten behoeve van de gehele organisatie.
 • Bereidt voor, stelt prioriteiten en ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en stuurt bij in geval van afwijkingen.
 • Signaleert problemen en knelpunten en lost uitvoeringsproblemen op.
 • Levert gegevens en rapportages aan ten behoeve van managementinformatie en rapporteert over de prestaties.

Leidinggeven

 • Geeft integraal leiding aan een organisatorische eenheid met meerdere complexe en verweven vakgebieden, én bepalend voor andere vakgebieden, stuurt complexe multidisciplinaire processen aan en levert een bijdrage aan de strategie van de gehele organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de HR cyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.).
 • Plant de meerjaren personeelscapaciteit en de personeelsontwikkeling.
 • Creëert een professionele werkomgeving waarin medewerkers gestimuleerd worden zich voortdurend te ontwikkelen (innovatief klimaat).

Netwerk

 • Vertegenwoordigt de organisatie/het bestuur op strategisch niveau bij externe relaties in de regio.
 • Neemt deel aan onderhandelingen en neemt standpunten in waarbij het standpunt van de organisatie wordt verdedigd en draagvlak wordt gecreëerd.
 • Leidt multidisciplinaire overleg-, project- en werkgroepen en/of treedt op als voorzitter van commissies.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen in de regio.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Brede leidinggevende ervaring, verkregen in een complexe organisatie met professionals.
 • Combineert kwaliteiten op het gebied van bedrijfsvoering met brede zorginhoudelijke kennis.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in een brede context.
 • Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Ervaring met onderwijs is een pre.
 • Aantoonbare ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten en het realiseren van kwaliteitsverbetering.
 • Besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven, heeft aandacht voor talentontwikkeling.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige en enthousiaste persoonlijkheid, daadkrachtig, concreet en helder.
 • Ondernemend, innovatief en gericht op resultaat.
 • Schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Analytisch sterk, in staat om collega’s op argumenten te overtuigen en mee te krijgen in zijn/haar strategische visie en keuzes, staat omgekeerd open voor nieuwe input.
 • Verbinder, teamplayer, toegankelijk, soepel in de omgang.
 • Uitstekend in staat om samen te werken met behandelaren en overige professionals.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Mensgericht, laagdrempelig, benaderbaar voor cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 • Kritisch, zowel naar eigen functioneren als ook naar anderen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau schaal 14 van de CAO PO. Werken bij Auris betekent werken in een professionele omgeving waar zorg en onderwijs samenkomen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.   In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.   Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Stephanie van Houtert, personal assistant
T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen