Lid Raad Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacatu...

Lid Raad van Bestuur

Livio

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio.

De organisatievisie gaat uit van een positief mensbeeld, waarbij de nadruk ligt op wat iemand nog wel kan; welke mogelijkheden iemand heeft. Livio hecht er veel waarde aan om leefplezier te stimuleren, wat er toe bijdraagt dat cliënten graag bij Livio willen komen wonen. Alle vormen van zorg-, welzijn- en dienstverlening die Livio biedt zijn er op gericht om mensen de regie over het eigen leven te laten behouden of terug te kunnen geven. Hierbij ondersteunt Livio mensen om gebruik te maken van de eigen sociale netwerken en het geven van invulling aan het leven. Livio biedt met haar locaties en in de wijken ruimte voor ontmoeting en verschillende activiteiten waar de mogelijkheid is om zolang mogelijk mee te blijven doen en zelf de regie te blijven voeren.

Livio geldt als een van de leidende zorgaanbieders in Twente en heeft in de sector een goede naam opgebouwd. Livio is voor veel instellingen en organisaties een samenwerkingspartner.

Medewerkers van Livio beschikken over de volgende kerncompetenties: Livio medewerkers zijn daadkrachtig, deskundig en werken samen. Zij zijn toegewijd, professioneel en verantwoordelijk. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers is Livio in staat om de beste invulling te geven aan de interesses en behoeften van haar cliënten.

Vanuit de kerncompetenties biedt Livio haar medewerkers een werkomgeving die ruimte biedt aan leren en ontdekken, nemen van regie en eigen verantwoordelijkheid en waarbij men open staat voor feedback geven en ontvangen.

Uitdaging

Livio zet de cliënt centraal en realiseert een aansprekende koers waarbij het geven van waardevolle en belevenisvolle zorg en het werken aan een doelmatige zorgketen centraal staat. Livio zoekt continu naar mogelijkheden voor innovatie en verbetering. Dit betreft onder meer het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid, van de gezondheid en het welzijn van cliënten en van de betaalbaarheid van de zorg. Essentieel hierbij is dat maximaal rekening wordt gehouden met de inzetbaarheid van medewerkers. Tevens wordt gewerkt aan product- en procesverbeteringen, door de maximale benutting van de ICT- mogelijkheden en technologische vernieuwing. Het investeringsprogramma dat Livio de komende jaren realiseert is gericht op:

 • Structureren van de centrale diensten en het verstevigen van het managementteam.
 • Vernieuwing c.q. verbouwing van zorgvastgoed.
 • ICT-projecten zoals het Elektronisch Cliënten Dossier en het werken vanuit de Cloud.
 • Door ontwikkelen van "professioneel organiseren", waarbij het doel is om medewerkers en teams zoveel als mogelijk eigen regie te geven binnen duidelijker vastgelegde kaders en randvoorwaarden.
 • Samenwerking met ketenpartners en het inrichten en ondersteunen van de zorgketen.

Livio wil deze ingezette koers graag voortvarend voortzetten en ziet dat er bestendigd moet worden om de organisatie financieel en bedrijfsmatig weer in balans te krijgen. Hierbij ligt de focus bij het ervoor zorgen dat de noodzakelijke kennis en ervaring state of the art is. Tevens zal de aandacht uitgaan naar het bewerkstelligen van synergie door het stimuleren van intrinsieke aandacht en volwassen dialoog alsmede naar het empoweren door collega's te helpen in hun verdere ontwikkeling en invulling van hun ambities.

Organisatiestructuur

Livio gaat op korte termijn over naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn twee Resultaat-verantwoordelijke Eenheden, te weten ZorgThuis en Zorg en Verblijf (waarin begrepen de Kleinschalige woonvormen en Lichamelijk Gehandicapten). Verder zijn er verschillende ondersteunende afdelingen. Elk van deze organisatorische eenheden wordt aangestuurd door een manager die tevens deel uit maakt van het MT.

Het management toont eigenaarschap en is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de werkeenheid en neemt gezamenlijk vanuit de collectiviteit verantwoordelijkheid voor de geplande organisatiedoelen, resultaten en het beleid.

Kerncijfers (2017)

Aantal cliënten

ruim 2.000

Aantal medewerkers

2.100 (1.240 fte) + ca. 1.000 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 100 miljoen

Netto Financieel Resultaat

neg.

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

19%

Het sturen op meer efficiency, verhoging van de productiviteit en reductie van de (overhead)kosten zal de komende jaren worden gecontinueerd. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Livio positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.livio.nl

Profiel Lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Livio komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft als standpunt dat er een evenwichtige verdeling van portefeuilles dient te zijn, waarbij beide bestuurders een deel van het primaire proces aansturen en beide bestuurders direct in contact staan met en feeling houden met de werkvloer.

U bezit ruime ervaring met het aansturen van een organisatiebrede bedrijfsvoeringsportefeuille, meer in het bijzonder op het vlak van finance & control, facilities, vastgoed en ict. Bovendien heeft u zich qua kennis en ervaring breed ontwikkeld en beschikt u tevens over strategische denkkracht op de zorginhoud en – innovatie en op organisatieontwikkeling.

U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Op strategisch en inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken en de verschillende portefeuilles onderling uitwisselbaar zijn. Hoewel ieder lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de hem/haar toebedeelde taak, staat de integraliteit van de besturing voorop. De voltallige Raad van Bestuur is als collectief verantwoordelijk voor het overall beleid, bestuur en algemene gang van zaken binnen Livio.

Samen met de voorzitter Raad van Bestuur vervult u een voorbeeldrol, bent u een inspirerend leider, stelt u vertrouwen in de deskundigheid van het MT en geeft u de managers de maximaal mogelijke ruimte bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid.

Resultaatgebieden (voor beide bestuurders gezamenlijk):

 • Versterken van de onderscheidende positionering en externe profilering van Livio met de focus op zorginnovatie.
 • Sturing geven aan de verdere doorontwikkeling van de interne organisatie, zodat flexibeler en alerter kan worden geanticipeerd op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Ingezette verbeteringen op bedrijfsvoeringsprocessen borgen in de organisatie. Verder verhogen van de productiviteit en sturen op een positieve bijdrage van alle onderdelen (thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp) aan het concernresultaat, met de focus op kostenefficiency c.q. het terugdringen van kosten.
 • Vorm en inhoud geven aan een personeelsbeleid dat leidt tot de juiste personeelsmix in relatie tot de zorgzwaartemix en dat past bij het model van zelforganisatie.
 • Ontwikkelen van een lerende en aanspreekcultuur waarbij samenwerking, verbinding en bijdragen aan het geheel centraal staan.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor het MT. Optimaal faciliteren en ondersteunen van het MT, zodat de managers van de juiste tools worden voorzien om integraal verantwoordelijk te handelen in het beste belang van Livio in totaliteit.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van modern zorggovernance.

Functie-eisen lid Raad van Bestuur

 • Academisch opleidingsniveau aangevuld met MBA of postacademische leergang.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering.
 • Beschikt over de nodige bedrijfsmatige en financiële expertise.
 • Ervaring met innovatietrajecten en ICT alsmede met HR-vraagstukken, bouwtrajecten en facilitaire zaken.
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan. 
 • Ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van complexe veranderingstrajecten
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Innovatief, ondernemend, stevig en nuchter.
 • Verbinder en teamplayer, gaat de dialoog aan met alle betrokkenen.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen