Medischebanenbank

Hét vacatureplatform voor de gezondheidszorg

Lid Raad van Toezicht , Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Lid Raad van Toezicht
Standplaats:
's-Hertogenbosch
Regio:
Noord-Brabant
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
n.n.b.
Niveau:
WO
Ervaring:
Ervaren
Branche:
Ziekenhuis
Salaris:
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum:
02-10-2017

Vacaturebeschrijving

Lid Raad van Toezicht JBZ

Om de mensen uit de regio ’s-Hertogenbosch nog beter van dienst te zijn en blijven wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) zorg op maat leveren, dichtbij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wel kunnen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng, inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het netwerk willen we dit waarmaken.

Het JBZ heeft zich daarbij een doel gesteld. Een gewaagd doel maar liefst:

In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland.

Kort toegelicht betekent deze uitdaging:

  • Wie staat voor ons centraal?
    De mens in zijn of haar dagelijks leven. Wij bieden hulp waar nodig, zoveel mogelijk op de plaats en op het op moment waarop de mens dat wil.
  • Wat is gezondheidswelzijn?
    Het vermogen van mensen om zich aan te passen en de regie te voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het gaat om hoe mensen hun gezondheid beleven in het dagelijks leven.
  • Wat leveren wij?
    Topklinische zorg en specialistische kennis en vaardigheden met gebruik van actuele technologie.
  • Hoe werken wij?
    Wij werken intensief samen, intern en extern. Met de patiënt en zijn omgeving, met andere professionals en met andere organisaties.

Op deze manier werken we aan de toekomst van het JBZ. Dat is niet uniek. Voor alle ziekenhuizen geldt, dat disruptieve factoren van invloed zijn op alle aspecten van de organisatie. Dat de wereld om ons heen verandert, is bekend. Het gaat erom dat we wendbaar en passend bij de tijd onze zorgprocessen inregelen en een versnelling geven aan innovatie waaraan de individuele professional op verschillende niveaus input en sturing geeft.

Vacature Raad van Toezicht

In verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn is er een vacature, op voordracht van de cliëntenraad, voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Wij zijn op zoek naar een lid Raad van Toezicht die inbreng levert vanuit de blik van de mensen waarvoor wij werken, voor wie het begrip positieve gezondheid leeft en er bij voorkeur mee werkt of gewerkt heeft en die vanuit de toezichthoudende functie bijdraagt aan de realisatie van het gewaagde doel. Waarmee we nog meer dan nu de (behoeften van) mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, centraal stellen.

De functie
De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Toezicht in staat stelt zijn taken naar behoren te vervullen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet tevens rekening gehouden worden met het feit dat deze zodanig is c.q. moet zijn, dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

  • Toezichtsrol:
    De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten onder meer:
    - Het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur en beleid;
    - Het functioneren van de Raad van Bestuur;
    - De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie
    - De financiële verslaglegging;
    - De kwaliteit en veiligheid van zorg;
    - De naleving van wet- en regelgeving.
  • Werkgeversrol
    De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur, zowel als individu als als collectief. Daarnaast zorgt de Raad van Toezicht voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden.
  • Informatievoorziening
    Voor de uitoefening van zijn functie (werkgeversrol, toezichthouder en adviseur) draagt de Raad van Bestuur zorg voor juiste en tijdige informatie aan de Raad van Toezicht.

 

Het profiel

Binnen de Raad van Toezicht wordt – gezien de huidige samenstelling van de Raad – gezocht naar een kandidaat voor de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht beschikt daarom in ieder geval over ruime deskundigheid en relevante ervaring op de volgende gebieden:

  • Patiëntenparticipatie in de zorg: heeft een duidelijke visie op patiëntvraag georiënteerde zorg;
  • Kwaliteit en veiligheid in een complexe zorgomgeving;
  • Systemen ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de in een ziekenhuis te verlenen zorg, inclusief de borging ervan;
  • Thema’s die verbonden zijn aan de zorgsector in het algemeen en de cure sector in het bijzonder;
  • Bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op bestuurlijk/strategisch niveau in complexe organisaties;
  • Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op regionaal niveau en zo mogelijk daarbuiten;
  • Beschikt over regionale verankering in de regio ’s-Hertogenbosch, heeft inzicht in de belangen van de mensen uit de regio en specifiek de cliënten van het ziekenhuis;
  • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg is een pre.

Voor elk lid van de RvT geldt:

  • Heeft affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en zorgfunctie van het JBZ;
  • Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • Is in staat een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
  • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • Heet het vermogen om het beleid van het JBZ en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het JBZ stellen;
  • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  •  Geeft en vraagt vertrouwen;
  • Verdiept zich blijvend in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van het JBZ in het bijzonder;
  • Is maatschappelijk actief;
  • Jaarlijkse scholing conform het programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ;
  • Is voldoende beschikbaar in verband met:
    o De aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht dan wel auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid;
    o Zo nodig tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur;
    o Periodieke aanwezigheid bij overleg met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie U.A., overlegvergadering met de Ondernemingsraad, vergadering met de Verpleegkundige Adviesraad en met de Cliëntenraad;
    o Bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties;
    o Aanwezigheid bij themabijeenkomsten en sociale evenementen.

Raad van Bestuur / Medisch Specialistisch Bedrijf / Raad van Toezicht
Het JBZ kent een Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het beleid en bestuur van het ziekenhuis. Het JBZ heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. In verband met het sinds 2015 geldende integrale tarief voor te declareren zorgproducten hebben de artsen van het JBZ ervoor gekozen om zich vanaf 1-1-2015 te organiseren in een medisch specialistisch bedrijf: de Bossche Specialisten Coöperatie U.A. (BSC). Hierin zijn alle specialisten georganiseerd, zowel de vrijgevestigden als de artsen in loondienst. De coöperatie bepaalt samen met de Raad van Bestuur het integrale beleid van het ziekenhuis. Samen richten zij zich op de verbetering van de kwaliteit, veiligheid, strategie en beleid van het ziekenhuis en de zorg.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het JBZ. Daarmee houdt de Raad van Toezicht indirect ook toezicht op de BSC. Daarnaast vervult hij een klankbordfunctie en adviseert hij de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de Raad van Bestuur, maar ook door de adviesgremia van het JBZ. Dit zijn de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie, de Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk. De leden zijn – buiten hun toezichthoudende rol – op geen enkele manier verbonden met het JBZ.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Wegens het aflopen van een lopende zittingstermijn is de positie lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit en veiligheid van de zorg, op voordracht van de Cliëntenraad, thans vacant.

Remuneratie en benoemingstermijn
De honorering van het lid Raad van Toezicht JBZ is conform de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Benoeming zal een eerste periode van vier jaar betreffen; volgens de Governancecode is éénmaal herbenoeming mogelijk voor eenzelfde periode.

Interesse gewekt?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw.mr. Irène Verkuylen, ambtelijk secretaris Raad van Toezicht, bereikbaar via 073 – 553 3372. U heeft de mogelijkheid om tot 21 oktober 2017 te solliciteren via het online sollicitatieformulier, te vinden op www.jbz.nl/vacatures. De sollicitatiegesprekken vinden overdag plaats op 7 en 9 november 2017.

Voor meer informatie over de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, verwijzen wij u graag naar onze website: https://www.jbz.nl/Publicaties/101303/Organisatie-Raad-van-Toezicht

Profiel Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden, 500.000 polikliniekenbezoeken, 60.000 ziekenhuisopnames en meer dan 4000 medewerkers. De medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC) UA. Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Het JBZ beschouwt het als zijn opdracht om de mensen uit Den Bosch en omgeving optimaal te voorzien van toegewijde topklinische zorg met specialistische kennis en vaardigheden, en met gebruik van actuele technologie. Daarbij hoort ook continue aandacht voor onderwijs en samenwerking in klinisch wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie.

Ons ziekenhuis is Joint Commission International (JCI) geaccrediteerd. De hoge JCI-standaarden zijn richtinggevend voor ons kwaliteits- en veiligheidsniveau. Dit laten we zien door kwaliteit en veiligheid inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te maken. Wij verbeteren onze kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid door systematisch te leren en te verbeteren. Daarbij hoort als vanzelfsprekend continue aandacht voor onderwijs en samenwerking in klinisch wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. We hechten veel waarde aan het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het maakt ons een lerende organisatie die ruimte biedt voor opleiding en onderzoek in alle disciplines: medisch specialistisch, verpleegkundig, paramedisch en management. Het ziekenhuis is van groot maatschappelijk belang voor ’s-Hertogenbosch en het adherentiegebied Noordoost-Brabant en Bommelerwaard.