Voorzitter Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia is toonaangevend wat betreft zorginnovatie en het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten t.b.v. de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Philadelphia wil eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen en het leven leiden dat ze zelf willen. De christelijke achtergrond, die inspireert tot naastenliefde, is daarvoor het fundament. Centraal hierbij staan de kernwaarden: Liefde, Lef en Meesterschap. Bij Philadelphia wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om participatie in de samenleving op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Het overkoepelende motto is: “het beste uit elkaar”. Mensen hebben elkaar nodig: om te leren, te ontwikkelen en voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn, om de ander tot zijn recht te laten komen en te laten ‘schitteren’. Om met elkaar het gewone leven te leiden.

Philadelphia ondersteunt met 7.600 bevlogen medewerkers en met de onmisbare inzet van 5.000 vrijwilligers ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Philadelphia benut daarbij de voordelen van een grote organisatie en beschikt over veel expertise zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. De kleinschaligheid van de locaties zorgt dat er op een natuurlijke manier contact gemaakt kan worden tussen bewoners en buurtgenoten. Philadelphia werkt constructief samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.

Philadelphia werkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg, het cluster Zorg & Wonen en het cluster Werk & Begeleiding (meer informatie over de clusters is te vinden op: www.philadelphia.nl).

Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoelgroepen. Vanzelfsprekend werken de clusters zo optimaal mogelijk samen. Bij Philadelphia is zelforganisatie het uitgangspunt op alle niveaus, de organisatie is gericht op gedeeld leiderschap, eigenheid en zelfstandigheid. Zelforganiserende teams werken en ondersteunen vanuit de volgende kernactiviteiten die het reilen en zeilen van een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit, bezetting, financieel goed geregeld, gericht op de doelstellingen ‘het beste uit elkaar’ en het ‘beste uit de omgeving’.

Bij Philadelphia staat zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel. De ondernemingsraad vervult een belangrijke rol, wisselt regelmatig van gedachten met de Raad van Bestuur over beleidszaken en voegt daarmee waarde toe aan de besluitvorming. Naast cliëntenraden en familieraden wordt b.v. het huiskameroverleg ingezet naast andere methodieken die van nut zijn om het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij Philadelphia wonen, werken of anders ondersteund worden. Ook de verwanten van de cliënten zijn een belangrijke gesprekspartner.

In 2019 kreeg Philadelphia diverse prijzen voor de aanpak die zich richt op vitaliteit, geluk en werkplezier. Vanwege het laagste verzuim in de branche kreeg het de eerste plaats in de Vernet Health Ranking. Philadelphia kreeg opnieuw het Beste Werkgevers Keurmerk en werd tot koploper uitgeroepen in het Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS.

Vanzelfsprekend is de impact van het corona virus ook voor Philadelphia groot. Goede en veilige zorg- en dienstverlening staan binnen Philadelphia onder alle omstandigheden voorop. Kwaliteit van zorg betekent bij Philadelphia dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Beproefdebehandel- en begeleidingsstrategieën worden hiertoe ingezet.

Voor alle zorgorganisaties zal het de komende jaren een steeds grotere uitdaging worden om voldoende personeel te vinden. Philadelphia zet daarom met een eigen recruitmentbeleid in op het actief benaderen van mogelijke werknemers.

Philadelphia kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. In 2019 werd een omzet gerealiseerd van ruim € 400 miljoen. Philadelphia hecht aan het belang van evenwicht in zorg enerzijds en zakelijkheid anderzijds en neemt gepaste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het huis in financiële zin op orde is en blijft. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Philadelphia groei met een gezonde marge, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor zorginnovatie en nieuwe huisvestingsprojecten.

Beleid

Het strategisch beleid wordt continu herijkt, waarbij alle geledingen in de organisatie hun input leveren. Zo worden ideeën vanuit de organisatie omgezet in beleid. Recentelijk is de strategische koers voor de jaren 2020-2025 vastgesteld. Hierbij speelt Philadelphia proactief in op externe ontwikkelingen, zoals actuele maatschappelijke veranderingen, de veranderende en toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt, de groei in zorgkosten en budgetten die onder druk komen te staan.

Philadelphia wil in 2025 gekend zijn als dé toonaangevende maatschappelijk verantwoorde organisatie in Nederland die diensten biedt waardoor zorg en ondersteuning de participatie in het gewone leven vanzelfsprekend maakt.

Dat gaat Philadelphia bewerkstelligen door in te zetten op:

 • innovatie, digitale dienstverlening en mensgerichte technologie;
 • ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven;
 • verdere ontwikkeling van communitybuilding en nieuwe businessmodellen;
 • muziek als hét onderscheidend element;
 • het verstevigen van de positie van impactvolle en stevige speler met de ambitie om deel uit te blijven maken van de top 3 van de sector.

Meer informatie is te vinden op de website www.philadelphia.nl
Op de website zijn ook het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 te vinden.

Functieomschrijving

De driehoofdige Raad van Bestuur geeft als collectief leiding aan de ontwikkeling van Philadelphia. De voorzitter Raad van Bestuur en de twee leden Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal.

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige voorzitter Raad van Bestuur komt de Raad van Toezicht van Philadelphia graag in contact met een kandidaat voor de functie van voorzitter Raad van Bestuur.

 • U bent het gezichtsbepalend boegbeeld van Philadelphia. U beweegt zich gemakkelijk in politiek-maatschappelijke gremia en u bent in staat om daarbij de belangen van mensen met een verstandelijke beperking optimaal te behartigen. U bent intern zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. U bent in staat om een inspirerende stip op de horizon te zetten en mensen daar naartoe te bewegen. Uw leiderschapsstijl is gericht op verbinden en vertrouwen, delegeren en faciliteren, maar ook op aanspreken op verantwoordelijkheden en resultaten.
 • U handelt primair vanuit het cliëntperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van zorgverleners en mensen met een verstandelijke beperking samen met hun familie en verwanten de best denkbare zorg tot stand komt. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.
 • U vormt samen met de collega’s in de Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Op inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken. U vervult een voorbeeld- en voortrekkersrol, u bewaakt zorgvuldig het evenwicht tussen zorg en zakelijkheid en u fungeert als aanjager van excellente zorg, veranderbereidheid, klantgerichtheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen en dienstbaarheid.
 • U bestuurt vanuit een grote betrokkenheid met de cliënten en de uitvoerende medewerkers. U steunt en inspireert de directie, het management en de medewerkers en toont vertrouwen in hun capaciteiten. U heeft daarbij oog voor aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving.

Specifieke opdracht voor de komende jaren

 • Cliënten meer regie en zelfstandigheid geven door het initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het zorgaanbod, o.a. de inzet van state of the art zorgtechnologie en domotica, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de zorg anders, slimmer en beter te organiseren, in dialoog en met oog voor kwaliteit en rekening houdend met de financiële impact.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte door innovatief gebruik van technologische ontwikkelingen en Philadelphia positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Ervoor zorgdragen dat het huis op orde blijft, als voorwaarde voor het verder in de organisatie stimuleren van zelforganiserende teams, waarbij meer ruimte ontstaat voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid.
 • Vorm en inhoud geven aan beleid, waarbij (op termijn) het rendement in termen van zorg en zorgkwaliteit prevaleert boven het rendement op kapitaal en vastgoed.

Resultaatgebieden (als Raad van Bestuur gezamenlijk)

 • Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers en procyclisch doorvoeren van verbeteringen in de organisatie waarbij er constructief gewerkt blijft worden aan de verandering van de cultuur.
 • Zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van excellente zorg in verbinding met de gemeenschap en met maximale ruimte voor eigen regie van de mensen met een verstandelijke beperking.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met (landelijke of regionale) ketenpartners en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Zorg dragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Waarborgen van de continuïteit door proactief te anticiperen op veranderend overheidsbeleid, alsmede door het verder te verhogen van de productiviteit en te sturen op een financieel positieve bijdrage van alle clusters aan het concernresultaat, met de focus op kostenefficiency c.q. het terugdringen van (overhead)kosten.
 • Constructief samenwerken met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

Functie-eisen

 • Ervaring op bestuursniveau in een complexe, decentraal georganiseerde organisatie met een breed samengestelde (extern georiënteerde) portefeuille. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre. Ook kandidaten van buiten de zorg komen in aanmerking. Affiniteit met de gehandicaptenzorg is een vereiste.
 • Aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering.
 • Voelt zich verbonden met de normen en waarden gelieerd aan de christelijke identiteit van Philadelphia en weet hier op eigentijdse wijze vorm en inhoud aan te geven.
 • Bij voorkeur kennis van de verschillende vormen van zorg binnen Philadelphia, van financieringsstructuren en van relevante wetgeving rond zorg, organisatie en personeel (of dit snel eigen kunnen maken).
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en in staat om beleid om te zetten in resultaten.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in het bijzonder met digitalisering en robotisering, en in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op te bouwen en te onderhouden.
 • Academisch werk- en denkniveau.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Handelt intrinsiek vanuit het beginsel van naastenliefde.
 • Verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern, heeft lef, is innovatief en positief ingesteld.
 • Gelijkwaardige samenwerker, energiek en inspirerend.
 • Toekomstgerichte ondernemende strateeg, aanjager, koersvast, besluitvaardig en kan knopen doorhakken.
 • Communiceert en schrijft in begrijpelijke taal. Heeft een luisterend oor en voert gesprekken met cliënten van alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar en zelf ook zeer zichtbaar (ook in het weekend). Heeft oog en waardering voor de verschillende lokale en cultuurverschillen in de organisatie.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, soepel in de omgang, heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT). 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.  

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.   

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Marja Suur, partner
Monica van der Ven, personal assistant
T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn