Manager Zorg & Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Algemeen manager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacatu...


manager zorg en bedrijfsvoering

Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis in het centrum van Almere verzorgt een breed zorgaanbod van medisch specialistische zorg voor de stad en de brede regio, inclusief alle voorzieningen die horen bij het enige ziekenhuis in de zevende stad van Nederland. De zorg van het Flevoziekenhuis sluit goed aan op de behoeften van de inwoners van Almere en de brede regio. Patiënten en familie worden gastvrij ontvangen in een helende omgeving. Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar de medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie worden opgeleid.

Beleid

De kern van het meerjarenbeleid tot en met 2019 is: ‘Het Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij’ door middel van een uitstekend functionerende alliantie met Amsterdam UMC en met regionale eerstelijnspartners. De visie ‘zorg thuis en in de 1e lijn waar dat kan, in de 2e lijn indien noodzakelijk, en in de 3e lijn zo kort mogelijk’ wordt in de praktijk gebracht. Het Flevoziekenhuis speelt proactief in op recente landelijke ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en in de ketenzorg, innoveert en investeert. Eind volgend jaar zal het strategisch meerjarenbeleid aangepast zijn voor de jaren 2020-2024.

Kerncijfers (peildatum contactinformatie

Aantal medewerkers

1.725 (plus 164 vrijwilligers)

Aantal medisch specialisten

91 (loondienst), 45 (vrijgevestigd)

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 183 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 3 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

20%

Het Flevoziekenhuis is de afgelopen jaren financieel steeds stabieler geworden en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve resultaten te boeken en het weerstandsvermogen te handhaven c.q. verder te versterken.

Organisatie

In het Flevoziekenhuis werken bevlogen én betrokken medewerkers. Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur en kent een gedecentraliseerd besturingsmodel met medische en medisch ondersteunende specialismen. Deze zijn georganiseerd in een Eenheid Verantwoord Resultaat (EVR). In totaal zijn er 24 EVR-en. De EVR-en staan onder voorzitterschap van een daartoe benoemde medisch specialist die daarbij wordt ondersteund door een bedrijfsleider.

Het Flevoziekenhuis wil de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider verbreden en de functie verzwaren. De raad van bestuur heeft daarvoor een voorgenomen besluit ter advisering aan de adviesorganen voorgelegd. Met de verbreding van de verantwoordelijkheid en de functieverzwaring wordt meer ruimte gecreëerd voor tactisch management en wordt de slagkracht bij operationele en tactische ziekenhuisbrede onderwerpen vergroot. Door optimale samenwerking vanuit medisch en organisatie perspectief moet de organisatie beter voorbereid zijn op het veranderende zorglandschap.

De functienaam wordt veranderd in manager zorg en bedrijfsvoering. Zij/hij gaat voor meerdere EVR-en werken, dus samen met meerdere EVR voorzitters. De EVR-voorzitter blijft eerst verantwoordelijk voor de EVR; zijn/haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden veranderen niet. De EVR-voorzitter werkt nauw samen met de manager zorg en bedrijfsvoering, gezamenlijk rapporteren zij aan de raad van bestuur. Binnen de EVR is een teammanager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de teams. Het adviestraject is nog niet helemaal afgerond. Er is overeenstemming over en draagvlak voor de functieverandering.

Informatie

Meer informatie, waaronder het bestuurs- en jaarverslag 2017, is te vinden op: www.flevoziekenhuis.nl/organisatie


Functieprofiel manager zorg en bedrijfsvoering

Positie en typering

Het Flevoziekenhuis komt graag in contact met kandidaten voor de functie van manager zorg en bedrijfsvoering. Het type en de combinatie van EVR-en, waarvoor de te werven manager zorg en bedrijfsvoering verantwoordelijk zal worden, wordt nog nader vastgesteld. Hierbij streeft het Flevoziekenhuis in de toekomst naar logische combinaties in het werkpakket. U wordt tenminste voor 3 EVR-en de manager.

U bent samen met de EVR-voorzitter verantwoordelijk voor de resultaten van de EVR. U concentreert zich op alle aspecten van de bedrijfsvoering; de voorzitter richt zich op het medisch inhoudelijke domein. De EVR-voorzitter is de eerst verantwoordelijke voor de EVR. Samen met de EVR-voorzitter rapporteert u aan de raad van bestuur over de resultaatgebieden van de EVR.

U geeft direct leiding aan de teammanagers en indirect aan alle medewerkers van de EVR, uitgezonderd de medisch specialisten en arts assistenten. Wel onderhoudt u een actieve relatie met de vakgroep. Indirect wordt leiding gegeven aan ca. 150 fte. U werkt nauw samen met de voorzitters per EVR. U neemt deel aan het reguliere ziekenhuisbrede managementoverleg met de raad van bestuur, het Algemeen Overleg genoemd.

U straalt deskundigheid, resultaatgerichtheid, vertrouwen, collegialiteit en authenticiteit uit. U bent tegelijkertijd in staat om de belangen van het ziekenhuis en van een of meerdere EVR-en te behartigen. U werkt uitstekend samen met meerdere EVR voorzitters; voor ieder van hen fungeert u als belangrijkste sparringpartner voor EVR-zaken.

Resultaatgebieden

Kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Geeft binnen de EVR leiding aan de uitvoering van het ziekenhuisbrede en EVR/specialisme specifieke beleid Kwaliteit en Veiligheid van zorg.
 • Initieert en draagt bij aan het realiseren van (transmurale) zorgpaden.
 • Draagt zorg voor goede scores op prestatie-indicatoren door goede kwaliteit en veiligheid van zorg en is verantwoordelijk voor de realisatie van concrete verbeteracties.

Zorgverlening en bedrijfsvoering

 • Draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inrichting van het zorgproces binnen de EVR, met de focus op optimale logistieke processen en sturing op kostenbeheersing.
 • Zorgt voor een formatief en kwalitatief goed samengestelde personeelsbezetting.
 • Stelt de begroting, het jaarplan en jaarverslag van de EVR op, in samenspraak met de voorzitter t.b.v. bespreking met de raad van bestuur.

Leidinggeven

 • Geeft coachend leiding aan de teammanagers en de medewerkers van de EVR, inspireert en motiveert hen om hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten verder aan te scherpen.
 • Initieert activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de werksfeer binnen de EVR.
 • Zorgt, samen met de voorzitter, voor adequate communicatie binnen de EVR over ontwikkelingen en actualiteiten binnen het ziekenhuis, zodat de medewerkers zich goed geïnformeerd en betrokken voelen.

Samenwerking, in- en extern

 • Is verantwoordelijk voor de samenwerking met andere EVR-en, stafafdelingen en projecten.
 • Heeft een intensieve samenwerking met collega managers zorg en bedrijfsvoering en is samen met hen verantwoordelijk voor efficiënte en effectieve ziekenhuisbrede operationele en tactische processen inzake inzet en beschikbaarheid van medewerkers en middelen.
 • Draagt met regelmaat bij aan ziekenhuisbrede projecten.
 • Onderhoudt – zelfstandig en samen met de EVR-voorzitter - actief contacten op het eigen niveau met de belangrijke stakeholders in de 1e en 3e lijn, Amsterdam UMC en andere partners in de zorgketen. Kan kansen in de markt omzetten in producten en dienstverlening naar patiënten.

Beleidsontwikkeling en - uitvoering

 • Levert een belangrijke bijdrage aan (aanpassing van) het meerjarenbeleid van het ziekenhuis en zorgt dat de inbreng van meerdere EVR-en bijdraagt aan en passend is bij het meerjarenbeleid.
 • Is goed op de hoogte van de externe ontwikkelingen in het veranderende zorglandschap en weet deze te vertalen naar concrete toepassing voor het ziekenhuis en de EVR.
 • Vertaalt het (meerjaren)beleid van het ziekenhuis naar wat dat betekent voor de medewerkers en de werkzaamheden van de EVR, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid binnen de EVR.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen, ruime kennis van bedrijfseconomische vraagstukken. 
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel; ervaring in een zorgorganisatie is een pré.
 • Heeft hart voor de zorg, is gericht op wat patiënten nodig hebben en weet hoe processen patiëntgericht én financieel verantwoord ingericht kunnen worden.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving, in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Goed gevoel voor verhoudingen.
 • Goed in staat om in- en externe netwerken te creëren. 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, heeft lef, is ambitieus en gedreven, staat voor zijn/haar zaak, afspraak = afspraak, resultaatgericht, slagvaardig, neemt de regie en toont eigenaarschap.
 • In staat om mensen te motiveren, te coachen en te laten leren.
 • Teamspeler en netwerker.
 • In staat om direct en indirect te kunnen managen en daarbij teammanagers goed te laten functioneren.
 • Analytisch scherp en innovatief, gedreven om verbeteringen te realiseren in organisatie van zorg en kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Past bij de waarden van het Flevoziekenhuis - flexibel, betrouwbaar, samenwerkend en betrokken- en handelt ook als zodanig.
 • Is zich bewust van de eigen rol en blijft ook onder druk effectief handelen, is stress bestendig.
 • Verbindend, hecht belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen