regiodirecteur Zuid-Nederland (via Holtrop Ravesloot)

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

regiodirecteur Zuid-Nederland (via Holtrop Ravesloot)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
16 december 2022
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profiel regiodirecteur Zuid-Nederland bij 's Heeren Loo 

(standplaats Geldermalsen)

De organisatie

's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde vorig jaar haar 130-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties. 
 
's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor 'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van intensieve zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het 'moeilijke' gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van te veel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.  

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling en telt een omzet van € 1,1 miljard. Met circa 17.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over 275 gemeenten en 16 regio's. Aan de organisatie is het Expertisecentrum Advisium verbonden, alsmede vier scholen, een shared service centrum en de concerndiensten. 

Advisium

Aan het sterk uitgebreide Expertisecentrum Advisium zijn circa 1.200 artsen, gedragswetenschappelijke, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, gespecialiseerde tandartsen, logopedisten en vaktherapeuten verbonden. Via een landelijk netwerk van haar 40 poliklinieken worden nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten behandeld. Zij investeert actief in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten. 
Binnen het expertisecentrum worden werkwijzen, programma's en hulpmiddelen ontwikkeld en vindt hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek (gefinancierd door VWS) plaats. 's Heeren Loo draagt hiermee in belangrijke mate bij aan de verdere academisering van de VG sector. 

Advisium heeft expertisecentra opgericht voor:

 • mensen met een (zeer) ernstig meervoudige beperking (EMB); 
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • intensieve begeleiding vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG); 
 • volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB18+); 
 • ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking (Ouderen);
 • cliënten met een verstandelijke beperking tot 23 jaar (Kind & Jeugd).

Veranderopgave

De Koers concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling: het leveren van goede zorg (de 'leefwereld'). De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een nadere aanpassing van houding en gedrag. 

Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild’). Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het 'samen' leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en ondersteuningsstructuur. In lijn met de sterk toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte ambieert ’s Heeren Loo eersteklas werkgeverschap en zal men zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling. 

Ook zal er nader ingezet worden op het: 

 • versterken van het netwerk rondom de cliënt vanuit de ‘driehoek’;
 • (nader) ontwikkelen van een samenhangende zorgportfolio met meer ambulante zorgvormen;
 • operationaliseren van jeugdketens in het sociaal domein en het aanbieden van onderscheidende kennis en kunde;
 • voeren van een duurzame integrale en toekomstbestendige bedrijfsvoering;
 • (nog meer) domein-overstijgend werken met stakeholders; 
 • steviger neerzetten en benutten van haar rol als opinieleider op het landelijke politiek/bestuurlijke podium.

Mede door Corona zullen daarnaast bedrijfsprocessen en (digitale) communicatiemiddelen nog nadere aanpassingen vragen en zal er verder ingezet worden op innovatie, het vereenvoudigen van processen en (slimme) domoticatoepassingen.  

Governance

's Heeren Loo kent een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Ageeth Ouwehand (lid raad van bestuur, portefeuille zorg) en Ernst Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). Aansluitend op het vertrek van Jan Fidder per 1 april 2023 zal Ernst Klunder zijn rol als voorzitter overnemen. Micha van Akkeren zal toetreden als nieuw lid raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering.  Ageeth Ouwehand is benoemd als vicevoorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. 

De regiodirecteur Zuid-Nederland maakt deel uit van het grote landelijke directieteam van ’s Heeren Loo en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. 

Vacature

Als gevolg van een overplaatsing van de huidige regiodirecteur Zuid-Nederland naar regio Ermelo is de raad van bestuur op zoek naar opvolging voor de regio Zuid-Nederland. 

Regio Zuid-Nederland

Enkele jaren geleden is als gevolg van de nieuwe regio-indeling regio Zuid-Nederland ontstaan. De regio kenmerkt zich door een grote geografische spreiding en heeft locaties in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Met ruim 530 medewerkers wordt zorg geboden aan circa 700 cliënten met een zeer uiteenlopende en soms intensieve zorgvraag. Het betreft kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ernstige of lichte verstandelijke beperking. 
De regio biedt intramurale zorg in de vorm van wonen, dagbesteding, recreatie en behandeling. Daarnaast biedt zij extramurale zorg waaronder onderwijs, kortdurende behandeling, ambulante woonondersteuning en gezinsondersteuning. 

Ontwikkelingen en opgave

De afgelopen jaren is met succes geïnvesteerd in een betere, onderlinge samenwerking ten behoeve van de integrale opgave van de regio. Aansluitend op de arbeidsmarktkrapte en de wens voor verdere vernieuwing is daarnaast veel geïnvesteerd in jong talent op de managementteamposities. Dit brengt verfrissing en energie maar maakt de regio ook (nog) kwetsbaar. Het vraagt de nodige begeleiding van de regiodirecteur om de managers verder in positie te brengen en de verantwoordelijkheid uiteindelijk te beleggen waar deze hoort. 

De opgave van de regio concentreert zich vooral op het verder professionaliseren en ontwikkelen van (vernieuwende) zorgvormen rondom jeugd middels duurzame samenwerkingsverbanden met externe partijen, het betaalbaar houden van de steeds intensievere zorgvraag vanuit MVG en LVB+, en op het vormgeven van een aantal grote renovatie- en nieuwbouwprojecten.  

De afgelopen periode is tevens hard gewerkt aan het neerzetten van een gezonde bedrijfsvoering. Het vraagt permanente aandacht om in de huidige dynamiek van voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving en de toenemende arbeidsmarktkrapte financieel gezond te blijven. 

Profiel regiodirecteur

De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de vertaling van het strategisch organisatiebeleid naar het algemene, inhoudelijke en het bedrijfsvoeringsbeleid, alsmede de begroting en meerjarenvisie van regio Zuid-Nederland. De directeur werkt vanuit de Koers, plannen en kaders van 's Heeren Loo. De driehoek cliënt - verwant - zorgprofessional vormt de basis van de Koers. Met de driehoek als ankerpunt zijn besturingsprincipes van 's Heeren Loo benoemd die continu terug te zien zijn in haar denken en doen. 

De regiodirecteur geeft mede vorm aan de collectieve ontwikkeling van ’s Heeren Loo en is lid van het landelijke team van directeuren en raad van bestuur en geeft van daaruit leiding aan het managementteam van de regio Zuid-Nederland bestaande uit 10 managers. 
De regio kent tevens een kernteam, bestaande uit de regiodirecteur, de manager bedrijfsvoering en de manager Advisium. Gezamenlijk wordt actief ingezet op het delen en benutten van kennis, kunde en schaalgrootte teneinde de beste (vraaggerichte) zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te bieden voor cliënten. 

Aansluitend op de sterk veranderende zorgomgeving en grote arbeidsmarkttekorten weet de regiodirecteur actief bij te dragen aan het slimmer organiseren van menselijk kapitaal alsmede verder vorm te geven aan domein-overstijgend werken en ketendienstverlening teneinde in co-creatie een hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden met minder professionals. 

De regiodirecteur is ondernemer en daarbij verantwoordelijk voor de integraliteit (het samenspel en de samenhang van alle van belang zijnde personen en elementen) van de organisatie van de regio. Hij of zij denkt en handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor het zodanig organiseren van de randvoorwaarden en het aansturen van deze regio dat dit leidt tot de realisatie van de drie beloftes van 's Heeren Loo: 'goed leven voor cliënten', 'mooi werk voor professionals' en een 'duurzaam gezonde organisatie'. 

Hij of zij bewaakt daarbij continu het delicate evenwicht van kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en belastbaarheid van de uitvoering. Daarnaast volgt de regiodirecteur de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het zorgdomein en het stakeholderveld op de voet en weet hierop te anticiperen. Hij of zij weet strategische vergezichten adequaat te vertalen naar concrete businesscasussen en naar mogelijke (lange- en kortetermijn)scenario's en kansen. 

Leiderschapsstijl 

De regiodirecteur is coachend leider en ervaren veranderkundige die weet bij te dragen aan een transparant, stimulerend en veilig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap, medezeggenschap, integraliteit en maatschappelijke verzakelijking. 

Hij of zij geeft leiding aan de managers door hen te faciliteren, te inspireren, kaders te stellen en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De regiodirecteur brengt energie en nieuw elan en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen. 

De regiodirecteur geeft vertrouwen, toont zich betrokken, helpt regie te krijgen zonder zaken te (willen) overnemen en gaat (noodzakelijke) interventies of een 'hulpvraag' in belang van voortgang niet uit de weg. 

Hij of zij is authentiek, geloofwaardig, verbindend en benaderbaar, stelt met name de 'eigenlijke bedoeling' en de integrale (organisatie)opgave centraal (ook in relatie tot de samenwerking met collega-directeuren) en stuurt niet vanuit macht of ego. De directeur is in staat een cultuur van samenwerken, vertrouwen en aanspreken te bewerkstelligen en te behouden.  

Hij of zij jaagt outreachend werken aan, onderschrijft het 'ketendenken' en initieert relevante interne en externe samenwerkingsmogelijkheden en een toekomstbestendig beleid voor regio Zuid-Nederland. 

De regiodirecteur weet in lijn met een van de drie beloften van 's Heeren Loo: 'goed werk voor professionals' de 'trots' nader te laden en de professionals te inspireren tot verdere ontwikkeling. Hij of zij is in staat het managementteam verder in positie te brengen en het mandaat en de verantwoordelijkheid te beleggen daar waar die horen zonder de betrokkenheid te verliezen. 

Bovenal is de regiodirecteur oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 
's Heeren Loo om mensen met een verstandelijke beperking en hun familie te ondersteunen zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. 

De regiodirecteur: 

 • heeft een opleiding afgerond op academisch niveau en/of beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en is zorginhoudelijk en bedrijfskundig goed onderlegd;
 • is een stevige en zeer ervaren directeur met een bewezen trackrecord in omvangrijke zorgomgevingen, overziet de zorgketen en het sociale domein;
 • heeft kennis van en ervaring met het begeleiden van complexe en omvangrijke vastgoedprojecten; 
 • heeft kennis en visie op arbeidsmarktproblematiek, denkt vooruit en is creatief;  
 • weet zowel de zorginhoudelijke als HR belangen goed te bewaken en met elkaar in evenwicht te brengen en stuurt hierop; 
 • heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang;
 • heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, herkent talent, krijgt mensen in positie en stimuleert creativiteit, zelfreflectie en nadere samenwerking;
 • beschikt over ruime veranderkundige ervaring, is een coachend en verbindend leider, toont waardering en kan goed luisteren; 
 • is een strategisch en integraal denker en doorziet intensieve zorgvraagstukken; 
 • beschikt over een relevant netwerk en kent de weg in de politiek/bestuurlijke en inhoudelijke zorgomgeving en is in staat constructieve relaties te onderhouden, doorziet belangen en pakt positie; 
 • stimuleert innovatie en omarmt duurzaamheid; 
 • heeft lef, stelt heldere kaders, is resultaatgericht, crisisbestendig, daadkrachtig en maakt keuzes;
 • is een stevig gespreks- en adviespartner voor collegadirecteuren, bestuur en netwerkpartners en gelooft in de kracht van 'samen' en het 'echte gesprek'. 

Daarnaast dient de directeur ervaring te hebben met (en het belang te onderkennen 
van) medezeggenschap en is in staat vanuit een open houding met elkaar tot resultaten te 
komen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg FWG 80 (gebaseerd op ervaring en opleiding). Daarnaast kent 's Heeren Loo een vaste eindejaarsuitkering, een vakantietoeslag van 8%, een uitstekend pensioen en een studiekostenregeling. 

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende datum:

 • gespreksronde bij 's Heeren Loo: dinsdag 24 januari 2023 17:30 - 20:30 uur.

Contact

Belangstellenden kunnen hun interesse vóór woensdag 18 januari 2023 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Zeevalk, partner Holtrop Ravesloot Executive Search tel: contactinformatie .

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

regiodirecteur Zuid-Nederland (via Holtrop Ravesloot)

Geldermalsen
WO
Niet nader bepaald
Niet nader bepaald
Nu solliciteren