Leden Raad van Toezicht (K&V en BFV) - BrabantZorg

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Leden Raad van Toezicht (K&V en BFV) - BrabantZorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
19 september 2023
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Twee leden Raad van Toezicht 

met resp. de portefeuilles

Kwaliteit & Veiligheid en Bedrijfsvoering, Financiën & Vastgoed

Aanleiding voor de vacature K&V is het verzoek van het huidige lid raad van toezicht om vervroegd en wel per uiterlijk 1 januari 2024 terug te treden. De tweede vacature betreft het lid dat verantwoordelijk is voor het aandachtsgebied bedrijfsvoering, financiën en vastgoed. Voor dit lid loopt de tweede en laatste zittingstermijn per 1 juli 2024 af. Werving voor beide posities vindt gelijktijdig plaats. 

Naast de inbreng van specifieke toegevoegde expertise wordt van de leden verwacht dat zij in de volle breedte van hun taak en opdracht als toezichthouder gekwalificeerd zijn. Zij nemen zitting in commissies die thema’s/vergaderingen van de raad van toezicht voorbereiden. In die commissies is diepgaande kennis vereist over het domein van de commissie. 

BrabantZorg; ouderenzorg thuiszorg en behandeling

BrabantZorg biedt ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat in de regio Oss, Uden Meijerijstad en Den Bosch/Bommelerwaard. Bij BrabantZorg werken ca. 5.800 medewerkers en 3.375 vrijwilligers voor 11.000 cliënten. De omzet in 2022 bedroeg bijna € 300 mio. De concernorganisatie is gevestigd in Oss.

“Elke dag zo fijn mogelijk” is wat medewerkers en vrijwilligers van BrabantZorg drijft. Zij ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zoveel mogelijk behouden van het eigen leven. Zij kijken naar wat iemand zelf nog kan, wat zijn of haar naasten en omgeving kunnen betekenen om daar tot slot deskundigheid en aandacht aan toe te voegen. De strategische visie “Samenspel in Zorg” ( https://www.brabantzorg.eu/over-ons/ ) beschrijft de koers en het toekomstbeeld van BrabantZorg, daarin is het gedachtengoed van Machteld Huber over positieve gezondheid leidend. Inspirerend en verbindend leiderschap met aandacht en waardering voor medewerkers en vrijwilligers zijn belangrijke pijlers in de visie. BrabantZorg realiseert zich dat ontwikkelingen in de samenleving, in het beleid van de overheid en financiers en in de verwachtingen van cliënten ook voor strategische doelstellingen van de organisatie betekenis hebben en hun vertaling moeten vinden in beleid en praktijk van de organisatie. Een gezonde organisatie die tegelijk stevig en wendbaar is, met ambities, die zich blijft vernieuwen en gericht is op samenwerking, alle op basis van een duidelijke visie.

De raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op de raad van bestuur, vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De raad van bestuur is statutair eindverantwoordelijk voorde strategie en resultaten van BrabantZorg. De raad van toezichtvan BrabantZorg beschikt over een visieop toezicht en volgt de principes en eisen zoalsvastgelegd in de Governancecode Zorg (2022). Formeleeisen zijn uitgewerkt in statuten en reglementen raad van toezicht en raad van bestuur. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan inclusief herbenoeming maximaal acht jaar zitting hebben. 

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is het van belang dat - naast generieke kwaliteiten - de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum bestrijkt. Passend bij de aard van de activiteiten en de ontwikkelingen in de sector: 

financiën, bedrijfsvoering en digitalisering, vastgoed, arbeidsmarkt / HR / organisatie(ontwikkeling), kwaliteit & veiligheid / zorginhoud / zorgtechnologie, innovatie en ondernemerschap. Binnen de raad functioneren drie commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. Deze commissies vergaderen, naast de reguliere RvT vergaderingen (circa 7 keer per jaar), ten minste vier keer per jaar. De remuneratiecommissie voert de taken uit met betrekking tot het werkgeverschap. 

Generiek profiel van de toezichthouders

Aan de basis van de competenties van leden van de raad van toezicht van BrabantZorg ligt een aantal generieke competenties die voor alle leden van de raad van toezicht van toepassing zijn. 

De raad van toezicht als geheel en de leden beschikken over:

 • academisch denk-, werk- en abstractieniveau en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en in de praktijk opgedane kennis en ervaring;
 • affiniteit met de doelstellingen van BrabantZorg, met de zorgsector in het algemeen en de VVT-sector in het bijzonder;
 • het vermogen om vanuit betrokkenheid invulling te geven aan de klankbord- en adviesrol;
 • gevoel voor positionering in maatschappelijke context;
 • kennis van/affiniteit met de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg;
 • naast werkgever, toezichthouder en klankbord ook oog hebben voor de netwerkrol (bruggen slaan en deuren openen);
 • oog en oor hebben voor wat er leeft bij relevante groeperingen binnen en buiten de organisatie, waaronder de medezeggenschapsorganen en open staan voor dialoog;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden, integer denken en handelen, samenwerkingsgericht, positief kritisch en onafhankelijk zijn;
 • inzicht in de randvoorwaarden voor een kwalitatieve, doelmatige, veilige en innovatieve organisatie;
 • ervaring met strategieontwikkeling en aandacht voor de continuïteit van de organisatie;
 • als adviseur waarde toevoegen bij de implementatie van de uitgezette strategie;
 • bijdragen aan het sociaal functioneren van de raad van toezicht als team;
 • het vermogen om in complementair teamverband het beleid en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen en zo nodig bij te sturen met een adequaat gevoel voor het bestuurlijke evenwicht tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
 • beschikbaarheid in tijd, flexibiliteit in afspraken en bereidheid tot het verrichten van niet geplande werkzaamheden.

Specifiek voor aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid (vacature K&V)

Naast het generieke profiel met algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, wordt voor deze positie in de raad van toezicht gezocht naar een kandidaat die vanuit expertise en ervaring als zorgprofessional een inhoudelijke bijdrage kan leveren. 

Het is belangrijk dat de kandidaat het thema Kwaliteit & Veiligheid vanuit meerdere, ook wetenschappelijke en innovatieve perspectieven kan bezien, zodat zowel het perspectief van de cliënt, van het netwerk rond de cliënt, van de professionals als dat van de organisatie wordt meegewogen. BrabantZorg zoekt een kandidaat die een visie heeft op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van cliënten en verwanten in het zorgstelsel. 

Om als toezichthouder voor dit aandachtsgebied te kunnen fungeren als hoogwaardig klankbord voor de bestuurders en collega toezichthouders vragen we dat de kandidaat:

 • kennis en ervaring bij voorkeur heeft verworven in een uitvoerende rol als zorgprofessional;
 • actuele kennis heeft van kwaliteit en kwaliteitssystemen in zorgorganisaties en van behandel- en begeleidingsstrategieën voor cliënten;
 • kennis heeft van actueel beleid van overheid, financiers en belangrijke externe stakeholders;
 • inzicht heeft in de wijze van toezicht houden en sturen op kwaliteit van zorg;
 • inzicht heeft in de wijze van toepassing van kwaliteitssystemen;
 • over actuele kennis en ervaring beschikt met zorgtechnologie, sociale mobilisatie en innovatie;
 • gevoel heeft voor het samenspel tussen harde en zachte kwaliteitsfactoren;
 • kan optreden als sparringpartner van de raad van bestuur met betrekking tot kwaliteit, behandeling, veiligheid, HRM en sociaal beleid;
 • het vermogen heeft om de inhoud van het voorgestelde kwaliteitsbeleid, behandelbeleid en het veiligheidsbeleid te toetsen aan algemeen erkende kwaliteitskaders en de uitvoering ervan te toetsen met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders.

Specifiek voor aandachtsgebied bedrijfsvoering, financiën en vastgoed (vacature AC)

Aanvullend op het algemene profiel met algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, wordt voor deze vacature gezocht naar een kandidaat die beschikt over aantoonbare, brede en recente kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en vastgoed. Toegevoegd heeft hij/zij kennis van ICT en digitalisering en de invloed daarvan op innovatie van systemen, processen en brede bedrijfsvoering. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze inzicht heeft in de financieel (strategische) implicaties voor de langere termijn van bijvoorbeeld samenwerking in de keten. Een toezichthouder die ‘ondernemend’ en met gevoel voor publiek gefinancierde instellingen, meedenkt in (nieuwe) businessmodellen en vanuit zijn/haar toezichtrol functioneert als een hoogwaardig klankbord voor de bestuurders en collega toezichthouders. 

Om als toezichthouder voor dit aandachtsgebied te kunnen fungeren als hoogwaardig klankbord voor de bestuurders en collega toezichthouders wordt van de kandidaat verwacht dat deze beschikt over:

 • een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding/kennis op academisch niveau;
 • vanuit een strategisch eindverantwoordelijk niveau ruime en actuele kennis en ervaring bezit op het gebied van financiën en risicomanagement, digitalisering/informatisering en automatisering;
 • het vermogen om als competente gesprekspartner met externe accountant op te treden;
 • het vermogen en inzicht om financiële cijfers te interpreteren, achterliggende strategie te analyseren, risico’s tijdig te signaleren en investeringsbeslissingen en vraagstukken ten aanzien van financiële continuïteit, treasury en financiering adequaat te kunnen beoordelen.
 • ruime kennis van huisvestings- en verbouwingstrajecten in de zorg en relevante ontwikkelingen voor BrabantZorg.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het uitgebreide functieprofiel op www.crowngillmore.nl

Voor (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Jos Houben van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw cv en motivatiebrief uploaden via de website van Crown Gillmore BV www.crowngillmore.nl

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 3 oktober 2023.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Leden Raad van Toezicht (K&V en BFV) - BrabantZorg

Oss
WO
Niet nader bepaald
Niet nader bepaald
Nu solliciteren