Lid raad van toezicht - financiën en bedrijfsvoering

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid raad van toezicht - financiën en bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
15 mei 2023
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lievegoed is een zorgorganisatie met een rijke antroposofische traditie. Het ontwikkelen en versterken van eigen kracht en gezondheid door antroposofische behandeling en begeleiding, met liefde en lef. Dat is de missie. De hoofdvestiging bevindt zich in Bilthoven. Er zijn 20 gemeenschappen in de Randstad en in Zuid- en Midden-Nederland. Samen met 70 vrijwilligers bieden de 650 medewerkers zorg aan ca. 1.000 cliënten.
 
Lievegoed draagt bij aan een samenleving waar mensen zoveel mogelijk meedoen. De basis voor kwaliteit van leven ligt in het deel uitmaken van een warme gemeenschap (caring community). Een mens is immers alleen een mens in relatie tot anderen. Daarom richt Lievegoed zich zowel op het individu als ook op het individu in verbondenheid met de gemeenschap. In balans komen beide tot bloei.
 
Lievegoed biedt een scala aan specialismen onder één dak. Lievegoed is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Samen met collega zorgaanbieders is Lievegoed er voor mensen met problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving of een combinatie hiervan.
 
Bij Lievegoed wordt veel waarde gehecht aan de kracht van positieve gezondheid, ritmes, tradities, kunst en cultuur, contact met de natuur, gezonde leefstijl, duurzaamheid, gezondmakend werk, mindfulness en zingeving. Vanuit de kracht van de gemeenschap werken de professionals bij Lievegoed aan een gezonde balans tussen hart, hoofd en handen. Ieder mens is in de kern gezond. Het motto is dan ook: Je bent meer dan je denkt!
 
In het strategisch beleid 2022-2026 schetst Lievegoed de contouren van haar ambities en doelen. Bepalende randvoorwaarden hierbij zijn ruimte voor aandacht en kwaliteit van leven in de gemeenschap. Aandacht is schaars in deze tijd. Lievegoed zet gericht in op de zaken die er het meest toe doen. Dat is de toetssteen voor alle beslissingen die worden genomen rond systemen, processen, producten en projecten. Alles wat niet direct bijdraagt aan werkgeluk van de medewerkers of kwaliteit van leven voor de cliënten wordt kritisch onder de loep genomen.
 
Lievegoed heeft de expertise in huis en wordt steeds meer erkend en herkend als specialist op de complexe doelgroepen. Kwantitatieve groei faciliteert verdere groei in kennis, kunde en expertise. De komende jaren zullen er vastgoedinvesteringen plaatsvinden alsmede investeringen in e-health en technologie, die kunnen bijdragen aan het verhogen van werkgeluk van medewerkers en de eigen regie van cliënten vergroten. Lievegoed investeert in realisatiekracht, en stelt de omvang en expertise van de ondersteunende diensten vast passend bij de groeiambitie. Ook gaat Lievegoed door met het verkleinen van haar ecologische voetafdruk.
 
Lievegoed bouwt verder aan vergaande en solide samenwerkingsrelaties en kennisontwikkeling met organisaties in de regio’s om bij te dragen aan een samenhangend zorgaanbod, in overeenstemming met het Integraal Zorg Akkoord.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie met een solide weerstandsvermogen. De jaaromzet is ca. € 45 miljoen. Door het realiseren van meer efficiëntie in de primaire en in de ondersteunende processen verwacht de organisatie voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken. Daarmee zijn er voldoende mogelijkheden om uitvoering te geven aan de groeiambities en hiermee samenhangende investeringen.
 
Lievegoed heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Lievegoed en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De raad van toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van Lievegoed en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.
                    
De bestuurder vormt samen met de vier clustermanagers, de manager zorgondersteuning en ontwikkeling, de manager financiën, control & informatievoorziening, de manager vastgoed, ICT & facilitair, de manager HRM en de bestuurssecretaris (tevens manager kwaliteit en communicatie) het managementteam.
 
De besturing is gericht op consensus en een actieve betrokkenheid van alle geledingen bij het beleid en de uitvoering. Cliënten en naasten participeren bij de continue doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg. De centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.
 
Meer informatie is te vinden op www.lievegoed.nl.

Functieomschrijving

Met een toegankelijke, bevragende en positief-kritische opstelling kijkt de raad van toezicht mee naar de besturing van de organisatie. Hierbij hanteert de raad de Zorgbrede Governance-code als uitgangspunt. Naast de formele overlegmomenten zoekt de raad van toezicht informeel contact met medewerkers, cliënten en verwanten. Zo hoort de raad van toezicht direct hoe de besturing van de organisatie landt en ervaren wordt in de praktijk. Bovendien krijgt de raad zo een beeld van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de waarden van de organisatie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen gesprekspartner van stakeholders van Lievegoed.
 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurder, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen. De samenwerking tussen de raad van toezicht onderling en met de bestuurder is constructief en plezierig.
 
Binnen de raad van toezicht zijn een drietal commissies, respectievelijk de remuneratiecommissie, de commissie bedrijfsvoering & risico’s en de commissie kwaliteit & veiligheid. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel voor ieder lid van de raad van toezicht

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Lievegoed.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur een klankbord te bieden, zonder het bestuurlijke domein te betreden.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen, onder meer vanuit het perspectief van de cliënt en diens belangen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikt over voldoende reflecterend vermogen en kan op positieve wijze feedback geven en ontvangen.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden

 • Staat open voor de waarden van Lievegoed.
 • Gevoel voor het proces van de cliënt en diens verwanten, zakelijk als het moet maar altijd met oog voor de menselijke maat.
 • Positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Speelt alert in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, is in staat om zaken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en mede richting te geven aan de organisatiekoers.
 • Functioneert als teamspeler en is verbindend vanuit vertrouwen, transparantie en deskundigheid.
 • Weet relaties met anderen aan te gaan door inlevingsvermogen en integer handelen.
 • Heeft vermogen tot reflectie en is omgevings- en rolbewust.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Conform het rooster van aftreden ontstaan er dit jaar twee vacatures binnen de raad van toezicht. Het betreft de positie van lid raad van toezicht met een breed bedrijfsvoeringsprofiel en de positie van voorzitter raad van toezicht. De hieronder weergegeven specifieke profielen vormen het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Diversiteit wordt bij Lievegoed als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid. Bij de werving- en selectie wordt aandacht geschonken aan de gewenste diversiteit in de raad van toezicht. 

Functie-eisen voorzitter raad van toezicht

 • Commissie: nader te bepalen.
 • Ervaring:
  • bezit ruime bestuurlijke ervaring in grote complexe organisaties in het maatschappelijk werkveld binnen de zorg;
  • sterke affiniteit met de doelgroep van Lievegoed en hun naasten, herkent zich in de missie van Lievegoed en zet zich met liefde en lef in voor het versterken van eigen kracht en gezondheid;
  • ruime inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van strategie, cultuur en governance;
  • ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter;
  • bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de raad van toezicht;
  • gericht op de ontwikkeling van teamwork binnen de raad van toezicht, beschikt over samenbindend vermogen en is in staat de kwaliteiten van de leden raad van toezicht tot zijn recht te laten komen;
  • zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen, hanteert een stijl van professionele nabijheid;
  • beschikt over de statuur en uitstraling om Lievegoed te vertegenwoordigen en, in overleg met de bestuurder, deel te nemen aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken;
  • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.

Functie-eisen lid raad van toezicht

 • Aandachtsgebieden: financiën en bedrijfsvoering.
 • Commissie: beoogd voorzitter van de commissie bedrijfsvoering & risico’s.
 • Ervaring:
  • ruime ervaring op directie- of managementniveau in de profit, in de zorg of in een complexe maatschappelijke dienstverleningsorganisatie;
  • ruime kennis en kunde op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, met name op het gebied van financiën, vastgoed en ICT;
  • stevige persoonlijkheid en teamplayer, besluitvaardig en doortastend, in staat om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming in de commissie bedrijfsvoering & risico’s, streeft naar consensus en overbrugging van meningsverschillen en fungeert als gewaardeerde vraagbaak voor de collega’s in de voltallige raad van toezicht op het gebied van financiële-, vastgoed- en overige beheersmatige onderwerpen;
  • kennis van en ervaring met financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ van een organisatie als Lievegoed;
  • bij voorkeur ook ervaring met het coördineren en in goede banen leiden van omvangrijke vastgoed- en bouwtrajecten en het bewaken hierbij van verantwoorde vermogensparameters;
  • inzicht in het strategisch belang van digitalisering en datamanagement in relatie tot zorgverleningsprocessen, tevens aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • ondernemend ingesteld met oog voor (proces)innovatie en voor kansen en ontwikkelingen voor Lievegoed;
  • staat er voor open om de medezeggenschap te betrekken bij beleid en uitvoering en ziet en herkent de toegevoegde waarde van de medezeggenschap hierbij.
 • Ervaring zorg: kan een pre zijn, maar is geen vereiste, wel sterke affiniteit met de doelgroep van Lievegoed en hun naasten.
 • Bestuurlijke ervaring: geen vereiste.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Frank ten Oever van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid raad van toezicht - financiën en bedrijfsvoering

Bilthoven
WO
Niet nader bepaald
Niet nader bepaald
Nu solliciteren