Lid raad van toezicht

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
4 augustus 2022
Niveau
Overig
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Parttime

Geriant

Stichting Geriant is een gezaghebbende organisatie en toonaangevende speler in de regio op het gebied van hulp bij dementie. Geriant is het resultaat van een intensieve samenwerking van de GGZ en verpleeghuizen in Noord-Holland Noord. De stichting geeft sinds 1 juni 2000 op vernieuwende wijze vorm aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de persoon met dementie als de familieleden of andere naasten. Het omvat het hele proces tot aan de opname in een verpleeghuis. Betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Kerntaken voor Geriant zijn diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier ambulante teams actief. Deze ambulante teams werken nauw samen met de Geriant-kliniek, een afdeling met zeventien bedden voor psychogeriatrische diagnostiek, screening en kortdurende behandeling. In totaal begeleidt Geriant ruim 4.300 thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en behandelt de kliniek op jaarbasis 125 á 150 mensen waarvan circa een derde weer naar huis terugkeert en twee derde verhuist naar een verpleeghuis.

Geriant werkt in heel Noord-Holland Noord en heeft vestigingen in Den Helder, Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard. De vestigingen worden duaal geleid door een teammanager en een beleidsarts. Geriant wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder en heeft een compact bedrijfsbureau voor alle financieel-administratieve, ICT-, kwaliteits- en personeels-ondersteuning.

De ongeveer 180 medewerkers (115 fte) zetten zich in multidisciplinaire teams van casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen elke dag opnieuw in om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

Geriant is vooruitstrevend, in beweging en spant zich in om de dementiezorg steeds beter te maken. Het Geriant Kenniscentrum Dementie verzorgt trainingen en cursussen voor onder andere mantelzorgers, zorgprofessionals en gemeenten. De organisatie werkt actief samen met andere organisaties in welzijn, wonen en eerste en tweedelijnszorg. In de strategienota 2019-2022 worden de actuele ontwikkelingen in de dementiezorg benoemd en wordt beschreven hoe Geriant wil werken vanuit de vier basiswaarden: persoonlijk en betrokken, dementie is specialistenwerk, samen is beter en thuis waar u zich prettig voelt, zo lang als het kan. Alles is gericht op waarde voor de cliënten waarbij er sprake moet zijn van een professioneel werkklimaat voor de medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Op dit moment wordt gewerkt aan het beleidsplan voor de periode 2023 en verder.

Raad van toezicht

De raad van toezicht vult zijn rol als betrokken raad in. Een goede raad verstaat de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; een stevige positie nemen en toegankelijk zijn. De raad van toezicht van Geriant volgt hierbij de Zorgbrede Governance Code. Naast de statuten wordt er gewerkt met een reglement raad van toezicht en een informatieprotocol raad van toezicht. De raad heeft een visie op toezicht ontwikkeld gebaseerd op de vijf pijlers van toezicht. Deze vijf pijlers zijn visiecongruentie, gedeelde rolopvatting, huis op orde, intern samenspel en vitale spanning.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit is met de vraagstukken op het gebied van zorg, innovatie en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van Geriant in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en ervaring geborgd zijn en er een functioneel netwerk ontstaat;
 • Er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, personeel- en organisatiekundige, financieel-bedrijfskundige en juridische achtergronden;
 • Er sprake is van zowel regionale verankering als aansluiting bij nationale netwerken;
 • De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk zijn en kritisch kunnen opereren.

De raad komt circa zes keer per jaar bijeen en werkt daarnaast met een audit- en een kwaliteitscommissie, zodat de vraagstukken waar de raad mee te maken krijgt waar nodig een verdieping krijgen. Denk hierbij aan de nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ die per 1 januari 2022 is ingevoerd en forse consequenties heeft.

Lid raad van toezicht

De zittingstermijn van een van de leden is per 1 december 2022 verstreken. Geriant komt dan ook graag in contact met een kandidaat om de raad van toezicht te versterken.

Wie wij zoeken

Als nieuw lid lever je vanuit strategisch besef en met ondernemersgeest een bijdrage aan de discussie over de toekomst van Geriant. Ervaring met innovatie en verandermanagement is hierbij een pré. Je weet dit te vertalen naar de eigen rol van een betrokken toezichthouder. Dit in de context dat het (regionale) zorglandschap uitermate dynamisch is en voortdurend aan verandering onderhevig. De vraagstukken ten aanzien van technologische innovatie zijn, zeker voor medewerkers, voor elke zorginstelling groot.

Vanuit je rol en bedrijfsmatige ervaring maak je deel uit van de auditcommissie. Je staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad en daad terzijde en fungeert als klankbord en sparringpartner. Je levert een positieve bijdrage aan een actieve raad van toezicht en een goed en fijn samenwerkend team, dat elkaar en de bestuurder kan uitdagen en waarin anders denken en feedback gewaardeerd wordt.

Je dient graag het maatschappelijk belang en je hebt speciale affiniteit met de cliënten en het werkveld van Geriant. Het belang van de maatschappij, van de cliënten en het organisatiebelang staan bij jou voorop en dat blijkt aantoonbaar uit jouw loopbaan tot nu toe, en op de manier waarop je invulling geeft aan het toezichthouderschap. Je hebt een relevant netwerk dat je graag wilt inzetten voor de doelgroep. Je neemt tijd voor de invulling van jouw rol als lid raad van toezicht.

Mede gelet op de samenstelling van de huidige raad van toezicht gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw, die bijdraagt aan de gewenste diversiteit van de raad. Kandidaten buiten de zorg zijn ook zeker welkom met als uitgangspunt dat er wel een duidelijke binding is met de doelgroep van Geriant en de vraagstukken die er spelen.

Kennis & ervaring

 • Je begrijpt de publieke sector en weet goed wat er speelt;
 • Je begrijpt op hoofdlijnen de financieringsmodellen in de zorg;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met veranderkundige vraagstukken;
 • Je hebt een bewezen track-record als verbinder in verschillende trajecten gericht op samenwerking van verschillende aard;
 • Je hebt kennis en ervaring maar ook inzicht en overzicht ten aanzien van de Governance; de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden en het samenspel tussen de raad van toezicht en de bestuurder.

 De cliëntenraad en de ondernemingsraad

Geriant prijst zich gelukkig met actieve en goed functionerende medezeggenschapsorganen. De raad van toezicht overlegt ten minste één keer per jaar met zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad. De cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben onderscheiden rollen in het selectieproces voor de vacatures in de raad van toezicht. Voor de vacature voor een lid van de raad van toezicht, hebben zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad een adviserende stem. Vertegenwoordigers van beide medezeggenschapsorganen participeren in het selectieproces en voeren een kennismakingsgesprek met de uiteindelijk geselecteerde kandidaat.

Benoeming en honorering

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Bij de honorering en vergoeding van onkosten wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie van de raad van toezicht, de werkbelasting en de wettelijke bezoldigingsmaxima. De raad van toezicht is terughoudend bij het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging en geeft zich er rekenschap van dat zij functioneert in een maatschappelijke organisatie die aan een publiek doel werkt. Daarom is de vergoeding voor deze nevenfunctie ingepast in WNT-klasse 3, maar lager dan het door de NVTZ geadviseerde maximumbedrag. Een scholingsprogramma maakt deel uit van de onkostenvergoeding. Reiskosten worden eveneens vergoed.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

De raad van toezicht heeft uit eigen kring een selectiecommissie geformeerd. De selectiecommissie besluit welke kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de OR en de CR, waarna zij een voordracht doet aan de raad van toezicht.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 31 augustus en 1 september;
 • De gesprekken met de selectie- en adviescommissies worden gevoerd in de week van 19 september;
 • Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht van 13 oktober 2022.

Sollicitaties graag uiterlijk 25 augustus via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie  

guusje@vandervlietvanderschoot.nl     www.vandervlietvanderschoot.nl

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid raad van toezicht

Heerhugowaard
Overig
Parttime
Niet nader bepaald
Nu solliciteren