Lid Raad van Toezicht

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
6 september 2022
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

DE FORENSISCHE ZORGSPECIALISTEN

De geschiedenis van De Forensische Zorgspecialisten (DFZS) voert meer dan 65 jaar terug, bij het ontstaan van de Van der Hoeven Kliniek. Deze kliniek ontstond in 1955 en kwam voort uit één van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland; de Willem Arntsz Stichting in Utrecht. In 1992 ontstond onder deze Stichting ook de Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie. Sinds 2012 werkt de stichting onder de naam ‘De Forensische Zorgspecialisten’. 

Leef. Veilig. Samen

DFZS levert kennis en diensten aan de forensische zorg en bestaat uit twee resultaatverantwoordelijke eenheden: de Van der Hoeven Kliniek en de Waag. Leef. Veilig. Samen. Dat is de missie van DFZS. DFZS werkt aan een samenleving waarin iedereen zich goed en veilig voelt. De organisatie biedt oplossingen voor een veiligere samenleving door onder andere het aanbieden van behandelingen voor mensen met strafbaar gedrag en die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. DFZS neemt daarnaast het voortouw in innovatieve en creatieve vernieuwingen binnen de forensische zorg en investeert in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie.

Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie opgericht in 1955. De kliniek werkt aan een veiliger samenleving door patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. De behandeling van de Van der Hoeven Kliniek richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. De kliniek werkt intensief samen met ketenpartners zoals de reguliere ggz, instellingen voor beschermd wonen (RIBW ’s) en de reclassering. Op deze manier kan de kliniek de patiënten met stepped care (geleidelijk) zo ver mogelijk de samenleving in begeleiden. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en één in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties: TBS, KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) en Long care. Bij de Van der Hoeven kliniek werken ca. 700 mensen.

De Waag

De Waag is het grootste centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. De Waag biedt als polikliniek gespecialiseerde zorg voor mensen van 12 jaar en ouder met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag in combinatie met een psychische stoornis. Zorg voor veiligheid, dat is de missie van de Waag. Dit doet de Waag door maatwerk te bieden voor elke cliënt. De Waag gebruikt de nieuwste bewezen behandelmethoden. Tijdens de behandeling werken de behandelaars samen met de cliënten aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De Waag werkt ambulant en heeft 12 vestigingen die zijn onderverdeeld in drie regio’s. De vestigingen liggen verspreid over de Randstad en Midden-Nederland. Met Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) biedt de Waag intensieve therapie aan huis. Bij de Waag werken ca. 450 mensen. De Waag beschikt over een groot netwerk van organisaties en instanties.

Meerjarenstrategie

Als organisatie is het belangrijk dat je excelleert op een van de drie waardestrategieën (kostenleiderschap-productleiderschap-klantenpartnerschap), waarbij je alle drie de strategieën beheerst op een aanvaardbaar niveau. DFZS richt zich op productleiderschap. Dit betekent dat we onze producten (onze behandelprogramma’s) steeds verder verbeteren . Onze behandelprogramma’s en expertise zijn gewild bij bestaande en nieuwe klanten en komen allereerst de veiligheid van de samenleving ten goede. Daarnaast bevorderen ze (zoveel als mogelijk) het welzijn van de aan onze zorg toevertrouwde cliënten en patiënten. Om dit te bereiken investeert de organisatie veel in onderzoek en innovatie en stimuleert de prestaties, ontwikkeling en creativiteit van medewerkers en investeert ze in een optimale samenwerking met cliënten en patiënten. Onze stakeholders zien ons als productleider. Dit alles doen we in sterke verbinding tussen de poliklinische en klinische behandeling. 

Voor de komende periode zijn de volgende zeven lijnen de belangrijkste thema’s in onze meerjarenstrategie:

 • Versterken van een waarden gedreven organisatie.
 • Besturingsfilosofie: verbinding, vakmanschap en vertrouwen staan centraal in onze organisatie.
 • Behoud en werven van personeel: als organisatie zijn wij een triple-A organisatie: awesome, attractive, authentic.
 • Inzet op nieuwe en groeimarkten en diensten. Groei op zich is geen doel, maar het breder inzetten van onze derdelijns expertise ten behoeve van onze missie: Leef. Veilig. Samen.
 • Informatietechnologie: we maken volop gebruik van bewezen technologie en andere innovaties en onze behandelresultaten zijn daardoor beter en sneller.
 • Leren en ontwikkelen: we zijn een lerende organisatie. 
 • We zijn financieel gezond en in control.

Besturingsmodel en intern toezicht

De eenhoofdige raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie, waarbij een integere en toetsbare houding de basis vormt. De raad van bestuur is conform de statuten van DFZS verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, de doelstellingen en het beleid, met oog voor de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorginstelling. Hierover wordt te allen tijde verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht die, eveneens conform de statuten, belast is met het toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken. 

De Waag-vestigingen worden rechtstreeks aangestuurd door drie regiodirecteuren en de Van der Hoeven klinieken worden rechtstreeks aangestuurd door drie locatiedirecteuren.

De regiodirecteuren van de Waag en de locatiedirecteuren van de Van der Hoeven klinieken leggen in de kwartaalreview verantwoording af aan de raad van bestuur en zij maken naast de raad van bestuur, de geneesheer-directeur, de directeur Finance & Control, de manager HR, de manager I&A, de manager Bedrijfsbureau en de manager Servicecentrum deel uit van het directieteam. In het vier wekelijkse overleg van het directieteam komt het brede strategische beleid evenals brede interne besturingsvraagstukken van de organisatie aan de orde.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op www.dfzs.nl

 

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van DFZS bestaat uit zes leden. De raad van toezicht is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de raadvan bestuur en zijn beleid en functioneren en op de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen DFZS. Onder het toezicht vallen in elk geval de realisatie van de doelstellingen, de strategie, risicobeheersing, het financieel beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de medezeggenschap.

Met inachtneming van de Zorgbrede Governance Code Zorg 2022 en naar model van de eisen en competenties die door de NVTZ zijn geformuleerd, is de raad van toezicht belast met de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 • De raad van toezicht houdt toezicht op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol.
 • De raad van toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan DFZS, de uitkomsten van de beoordeling door de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen evenals eventuele significante wijzigingen daarin. 
 • Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van de raad van bestuur over: 
  • De vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de resultaatbestemming; 
  • De vaststelling van (strategische) beleidsplannen van DFZS; 
  • Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van DFZS met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor DFZS; 
  • Het bestuursreglement van de raad van bestuur; 
  • Aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
 • De raad van toezicht voert jaarlijks met de raad van bestuur een gesprek over diens functioneren. 
 • De raad van toezicht evalueert zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de raad van bestuur en informeert de raad van bestuur over de uitkomsten hiervan. 
 • De raad van toezicht voert jaarlijks met de raad van bestuur een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
 • De raad van toezicht hecht veel belang aan een goede samenwerking met de medezeggenschapsorganen en betrekt de medezeggenschapsorganen tijdig bij organisatievraagstukken die van invloed kunnen zijn op de positie van de medewerkers.

De raad streeft in zijn samenstelling bewust naar diversiteit: deskundigheden en netwerken, geslacht, leeftijd en regionale en bovenregionale achtergrond. Vertegenwoordigde disciplines zijn zorg, bestuurlijk/juridisch, vastgoed en financieel/economisch. Ten behoeve van een efficiënte besluitvorming door en bespreking binnen de raad maakt de raad gebruik van een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie Financiën en een Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. 

Algemene eisen leden van de raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht van DFZS hebben:

 • Affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen en zorgfunctie van DFZS. Tevens zijn zij bereid om aanwezig te zijn bij ‘events’ van DFZS; 
 • Algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; 
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder terzijde te staan; 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; 
 • Reflectief vermogen ten aanzien van het eigen functioneren;
 • Voldoende beschikbaarheid en kunnen functioneren in een collegiaal team; 
 • Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving; 
 • Kunnen vanuit een helikopterview ontwikkelingen analyseren.

Alle leden zijn in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden met een minimale beschikbaarheid van plm. 10 reguliere vergaderingen per jaar (deels voltallige RvT, deels vergaderingen van de RvT-commissies).

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de raad van toezicht. Gezien de plek die vrijkomt, wordt van het nieuwe lid verwacht dat hij/zij deskundig is op het terrein van HR en organisatieontwikkeling. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. 

Specifiek profiel lid raad van toezicht, aandachtsgebied HR en organisatieontwikkeling

 • Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van de raad van bestuur bij de realisatie van de strategische doelen. Achtergrond b.v. HRM-professional op directieniveau of directeur/bestuurder met een stevige focus op organisatieontwikkeling in de zorg of de profit.
 • Veranderkundig sterk, ervaren met transities en complexe organisatieontwikkelingen binnen organisaties.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Affiniteit met de doelgroepen van DFZS.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Goed gevoel voor en ervaring met governance vraagstukken, al of niet vanuit een eerdere positie als toezichthouder.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van DFZS en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg. Dat betekent voor de leden van de raad van toezicht in 2022 een vergoeding van € 17.280 per jaar.

 

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een eerste gesprek zal plaatsvinden met de selectiecommissie van de raad van toezicht, waarna de benoembare kandidaat wordt doorgeleid naar de adviescommissie van de raad van toezicht. Wanneer de raad van toezicht voornemens is om een kandidaat te benoemen krijgen een afvaardiging van de OR en de kliniekraad (raad van patiënten) de gelegenheid om advies uit te brengen.

Het aanleveren van een verklaring omtrent goed gedrag behoort eveneens tot de procedure.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner

Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 705

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid Raad van Toezicht

Utrecht
WO
Parttime
Tijdelijk dienstverband
Nu solliciteren