Lid Raad van Toezicht

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
20 september 2022
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Cello

Een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is waar Cello iedere dag hard aan werkt. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. De professionals van Cello zijn nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. Zij spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Cello werkt vanuit een mensbeeld met de volgende kernwaarden: ‘We sluiten aan’, ‘We zijn betrouwbaar’, ‘We zijn nieuwsgierig’ en ‘We zijn ondernemend’.

Bijzonderheden Cello

 • Cello beschikt over een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau van Cello bevindt zich in Vught.
 • Cello kent een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie divisies, die zich richten op de zorg- en ondersteuningsvraag van één of meerdere doelgroepen. Daarnaast biedt het Gezondheidscentrum de medische en paramedische zorg voor alle cliënten. De zorg wordt ondersteund vanuit een aantal ondersteunende diensten.
 • Bij Cello werken ruim 2.300 medewerkers die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Er wonen ca. 475 cliënten op terreinen van Cello en ca. 600 in woningen in de wijk. Daarnaast zijn er cliënten die ambulant begeleid worden en cliënten die gebruik maken van dagbesteding. Er zijn verder zo’n 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.
 • Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om - gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt - cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en -technologie.
 • Belangrijke speerpunten van het strategisch beleid zijn: 
  • Toekomstbestendig organiseren. Het programma toekomstbestendig organiseren richt zich met name op randvoorwaarden die er uiteindelijk voor zorgen dat Cello over een passend en toekomstbestendig aanbod beschikt voor haar cliënten.
  • Duurzame inzetbaarheid. Mensen zorgen voor mensen. Dit kan niet zonder ondersteuning en aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Cello zet in op vitale en gezonde medewerkers.
  • Versterken van de professionele kwaliteit. Hierbij ligt de focus op implementatie van zorgprogramma’s, implementatie interne audits en het verbeteren van de kwaliteit van de zorgdossiers.
  • Versterken van de samenwerking in de driehoek tussen cliënt, zijn netwerk en de professional.
 • Ook zal de aandacht uitgaan naar het bevorderen van de eenheid van beleid en de bereidheid van alle organisatieonderdelen om over de afzonderlijke werkgebieden heen te kijken, integraal te denken en te handelen, en multidisciplinair samen te werken.

Organisatiestructuur

 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
 • De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. De beide bestuurders zijn nevengeschikt aan elkaar en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Cello. Beide bestuurders beschikken over een algemeen bestuurlijk profiel, waarbij de voorzitter bij voorkeur specifieke expertise en ervaring heeft op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid.
 • De Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de divisiemanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello.
 • De Raad van Bestuur, de zorgdivisies en het Gezondheidscentrum worden ondersteund door o.a. HR, Huisvesting & Facilitaire services, ICT, Zorgwijzer en Financiën & Control.
 • Met zowel de CCR als de OR wordt intensief samengewerkt. De medezeggenschapsorganen stellen zich proactief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen.

Meer informatie is te vinden op www.cello-zorg.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Cello. De Raad van Toezicht is ook een klankbord voor de Raad van Bestuur en denkt mee over de strategische koers van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij Cello kunnen adviseren. De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code.

Specifieke kenmerken Raad van Toezicht

 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
 • De Raad van Toezicht telt drie commissies: de auditcommisie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. Verder stellen de RvT-leden zich regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de organisatie door contacten met o.a. de medezeggenschap. De RvT-leden leggen jaarlijks een aantal werkbezoeken af in de organisatie. Tevens zijn zij beschikbaar voor consultaties van de Raad van Bestuur op hun specifieke terrein.
 • Namen van de verschillende leden vanaf 1 januari 2023:
  • Barbara Geurtsen, voorzitter
  • Marc van Ooijen, vicevoorzitter, lid commissie kwaliteit en veiligheid, voorzitter remuneratiecommissie
  • Petri Embregts, lid, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid
  • Olvi Zanin, lid, voorzitter auditcommissie
 • Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd vanuit zijn rol aandacht zal besteden zijn o.a.:
 • De maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende doelgroep voor Cello en de hieruit voortvloeiende consequenties voor de zorgvraag.
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door Cello te profileren als aantrekkelijk werkgever.
 • De borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.
 • Ervoor zorgdragen dat Cello financieel op orde blijft.
 • De inzet van innovatie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.

Functie-eisen nieuw lid Raad van Toezicht

 • Aandachtsgebied: vastgoed en innovatie.
 • Commissie: beoogd lid van de auditcommissie.
 • Benoeming per: uiterlijk 1 januari 2023.
 • Professionele ervaring: brede ervaring in bedrijfsleven met ruime leidinggevende ervaring en/of ervaring in een functie op strategisch niveau, in het bijzonder op het gebied van vastgoed- en innovatiebeleid. Tevens affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken en bij voorkeur kennis van organisatieontwikkeling.
 • Ervaring zorg: kan een pre zijn, maar is geen vereiste, wel affiniteit met de cliënten van Cello en hun naasten.
 • Bestuurlijke ervaring: geen vereiste.
 • Toezichthoudende ervaring: geen vereiste, wel een pre.
 • Regio: geen voorkeur.

Competenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van de organisatie en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief, entameert onderwerpen en daagt uit door vanuit (verschillende) invalshoeken te reflecteren op opgaven en dilemma’s.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (zorginhoudelijk, maatschappelijk, financieel en politiek).
 • Beschikt over relevante netwerken, zowel beroepsmatig, landelijk als regionaal.
 • Onafhankelijkheid, geen (schijn van) onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment voor taken als RvT-lid.

Diversiteit wordt bij Cello als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Marja Suur van Suur & Company voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere gremia.  

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, partner

Annemarie Engel, project assistant
Wies Fest, project assistant

T: 0850 – 734 706

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid Raad van Toezicht

Vught
WO
Parttime
Tijdelijk dienstverband
Nu solliciteren