Lid raad van toezicht

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
17 maart 2023
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Een eigentijds toezichthouder met bestuurlijke senioriteit

De organisatie
RIBW Overijssel ondersteunt psychisch kwetsbare mensen bij het vormgeven van hun leven. Eigen regie is daarbij uitgangspunt: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. RIBW Overijssel heeft veel locaties in de provincie Overijssel en is altijd dichtbij.
RIBW Overijssel staat voor een zorgzame samenleving, waarin mensen omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent. Daarbij wordt gestreefd naar 24/7 drempelloze ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen. Samen met het netwerk van de cliënt en met samenwerkingspartners in de regio.
RIBW Overijssel doet dat vanuit haar kernwaarden Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer (MOVI). Deze waarden staan ook centraal in de keuze van RIBW Overijssel voor transformationeel leiderschap. Klik voor meer informatie over RIBW Overijssel hier of kijk naar de film 'Worden wie je bent bij RIBW Overijssel'. RIBW Overijssel heeft een vastgestelde en  breed gedragen visie op zeggenschap en medezeggenschap.

De situatie
RIBW Overijssel heeft zich de laatste jaren op alle fronten ontwikkeld: de bedrijfsvoering en financiën zijn, ondanks complexe financieringsvraagstukken en tariefdiscussie,  behoorlijk op orde, er is een heldere strategie met een scherpe focus, het verzuim is op orde en medewerkers zijn betrokken op de visie. Voortdurende, meerjarige leiderschapsprogramma’s zoals ’Worden door Doen’ en ‘Mensen doen niet wat je zegt, Mensen doen wat je doet’ ’ leiden ertoe dat de kernwaarden doorleefd worden, eigenaarschap gevoeld en genomen wordt in alle lagen van de organisatie. De komende jaren staat Stap in de Wijk centraal om mensen zoveel mogelijk vanuit de kracht van de wijk te gaan begeleiden.

De uitdaging
De maatschappelijke ontwikkelingen en de daaraan gerelateerde landelijke akkoorden (IZA en GALA) en beleidsprogramma’s (WOZO) vormen uiteraard ook een uitdaging voor RIBW Overijssel die zij met volle overtuiging aangaat. Met als ambitie om - met strategische partners - invulling te geven aan maatschappelijke GGZ door het inzetten op welzijn en wonen in een fijne wijk. Primair vanuit een intrinsieke overtuiging, en met gewenst neveneffect de behandel GGZ te ontlasten. Domeinoverstijgend werken rondom cliënten, vraagt om willen toezien op netwerken.

Dit vraagt om:

 • Het verder vormgeven van strategische samenwerkingsverbanden
 • Financiering die ruimte biedt voor veranderen
 • Het duurzaam verbinden van medewerkers, ZZP-ers en vrijwilligers
 • Digitale en sociale innovatie en het mobiliseren van informele zorg

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat op dit moment uit zes leden. De Governancecode Zorg is de basis van waaruit de raad van toezicht uitvoering geeft aan haar toezichthouderschap. Samen met de raad van bestuur draagt de raad van toezicht verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance. De medezeggenschap bestaat uit ondernemingsraad, (centrale) cliëntenraad en een naastbetrokkenenraad.
De raad van toezicht heeft haar toezichtvisie geformuleerd. De Raad van Toezicht functioneert als een collegiale raad. Discussies worden open gevoerd met respect voor elkaars standpunten. Er wordt gestreefd naar consensus: zo nodig wordt extra tijd gebruikt om daartoe te komen via ‘goede gesprekken’. Richting externen wordt altijd de eenheid bewaard.

De raad van toezicht vergadert ongeveer zesmaal per jaar, en kent een Commissie Kwaliteit en Veiligheid, een Auditcommissie en een Governancecommissie. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren en laat zij zich bij praten over een toezichtthema.   

De toezichtopgave voor de komende periode ligt in het verlengde van de uitdagingen voor de organisatie. Thema’s voor klankborden c.q. strategisch partnerschap zijn: ontzorgen van de zorg door digitalisering en informele zorg, toezicht op samenwerking in ketens en netwerken en het kunnen verdragen van complexiteit in het licht van schaarste van mensen en middelen, dat alles bij een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast zijn uiteraard het werkgeverschap en het toezicht op de besturing in algemene zin van belang.

De vacature
Per september van dit jaar bereiken twee toezichthouders, waaronder de voorzitter, het eind van hun 2e zittingstermijn.  De rol van voorzitter zal door een van de huidige leden worden ingevuld. Om het aantal leden van de raad van toezicht terug te brengen naar vijf wordt één nieuwe toezichthouder geworven. Daarbij gaat het om een lid van de auditcommissie.
Doelstelling is de procedure voor de zomer af te ronden, zodat in de zomer een warme overdracht in de RvT kan plaatsvinden.

Het profiel
Een lid van de RvT van RIBW Overijssel beschikt over algemene toezichthoudende competenties, onderschrijft de Governancecode Zorg en de kernwaarden van RIBW Overijssel en is voldoende beschikbaar.

Voor de huidige vacature ligt – gezien de samenstelling van de raad en de toezichtopgaven - het accent op de volgende competenties en drijfveren:

 • Bestuurlijke senioriteit: kent de dynamiek aan de bestuurstafel en is in staat in een dynamische omgeving vanuit een integrale blik met rust en overzicht toezicht te houden;
 • Eigentijdse toezichthouder: is bekend met en geïnteresseerd in actuele toezichtthema’s, met name toezicht op keten- en netwerksamenwerking;
 • Bedrijfsvoering en digitalisering: Heeft bedrijfsvoering expertise op bestuurlijk niveau in de zorg en ervaring met digitalisering;
 • Sparringpartner met visie: heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg en een visie op organiseren in het licht van schaarste;
 • Oog voor medezeggenschap: Maakt gemakkelijk contact en heeft oog en oor voor en kennis van eigentijdse (mede)zeggenschap;
 • Medewerker gericht: heeft een visie op goed werkgeverschap en ervaring met duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van eigenaarschap;
 • Constructief kritisch: houdt van kritisch en uitdagend bevragen en doorvragen en weet ook met humor lucht in de discussie te brengen; 
 • Autonoom en stevig: kan een eigen onafhankelijk oordeel vormen en aarzelt niet dit in te brengen;
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief;
 • Diversiteit in stijl: kan meerdere stijlen inzetten die bijdragen aan het goede gesprek in de raad.

Samenstelling team
Gezien de samenstelling van het team worden vrouwelijke toezichthouders – uiteraard met de relevante expertise - nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Vergoeding
De leden ontvangen een vergoeding die past binnen de WNT-normering voor klasse IV en de richtlijnen van de NVTZ.

Interesse?
Voor de invulling van deze vacature werkt RIBW Overijssel samen met Movimento. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brandwijk of Anemone Bögels op telefoonnummer contactinformatie . Bij interesse ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk uw actuele CV en motivatiebrief via de sollicitatiemogelijkheid hieronder.
Reageren kan tot en met 30 april a.s.

Informatie procedure
Het proces is als volgt ingericht:
De gesprekken met Movimento vinden online plaats in week 18 en 19.
De procedure met de opdrachtgever wordt aansluitend doorlopen. In week 22/23 vinden de selectiegesprekken plaats, een eventuele tweede ronde verdiepende gesprekken en de adviesgesprekken zijn gepland in week 24/25.
Doelstelling is de procedure in de vergadering van 3 juli a.s. af te ronden met de benoeming door de raad van toezicht.

(Recruiter)

Movimento is de professionele gesprekspartner op uw route naar excellente zorg. Ons uitgangspunt is een heldere visie op leiderschap en een... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Lid raad van toezicht

Zwolle
WO
Parttime
Vaste aanstelling
Nu solliciteren