Twee leden Raad van Toezicht, zorginhoudelijk profiel en financieel profiel | Stichting Catharina, thuis op Voorne

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Twee leden Raad van Toezicht, zorginhoudelijk profiel en financieel profiel | Stichting Catharina, thuis op Voorne

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
25 mei 2023
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

In het kort

In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, zoekt Stichting Catharina, thuis op Voorne (hierna: Catharina) in Rockanje op korte termijn een Lid Raad van Toezicht voor de financiële portefeuille en een Lid Raad van Toezicht voor de zorginhoudelijke portefeuille. 
Een bevlogen toezichthouder met hart voor zorg en welzijn. Een toezichthouder die als klankbord voor en sparringpartner van de bestuurder een relevante rol kan vervullen bij het vormgeven van de ingezette strategie: verdere versteviging van de positie van Catharina als unieke aanbieder van hoogwaardige ouderenzorg in de regio.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Over de organisatie

Catharina is een moderne ouderenzorgorganisatie met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg en welzijnsdiensten. Hierbij streven we na dat ouderen op eigen wijze ouder mogen worden ook als ze afhankelijk worden van zorg en ondersteuning. Verantwoorde zorg is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. Wat Catharina uniek maakt is de afstemming op individuele behoeften en wensen. Catharina verleent, samen met naasten van de cliënt, zorg en behandeling aan kwetsbare volwassenen, in de ruimste zin van het woord. Met het integrale aanbod van zorg- en dienstverlening draagt Catharina bij aan het behoud of het versterken van de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare volwassenen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Catharina maakt deel uit van de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Volwassenen kunnen bij de organisatie terecht voor begeleiding of zorg met verblijf. Met deze dienstverlening richt Catharina zich op cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. Hierbij is samenwerking in de keten belangrijk – daarom maakt Catharina deel uit van Programma Ouderen Voorne, Archipel, de Ketenzorg Dementie, het Netwerk Palliatieve Zorg en het Geriatrisch Netwerk Brielle.

Met Welzijn Ouderen, onderdeel van Catharina, worden zelfstandig wonende oudere inwoners van de gemeente Voorne aan Zee ondersteund. Hiermee richt Catharina zich op het voorkomen van eenzaamheid en het bieden van tijdelijke en adequate ondersteuning. De welzijnsactiviteiten en -diensten kunnen leiden tot uitstel van zorg of uitstel van verhuizing naar een zorginstelling. De coördinatie is in handen van beroepskrachten. Circa 350 vrijwilligers realiseren de activiteiten en dienstverlening.

Binnen Catharina wordt kleinschalig en persoonlijk gewerkt, om een vertrouwde sfeer, betrokkenheid en ruimte om zelfstandig het leven vorm te geven mogelijk te maken. Catharina is zeer maatschappelijk verbonden, mede door de organisatie van verschillende welzijnsactiviteiten door een groot netwerk van vrijwilligers. De organisatie investeert nadrukkelijk in de gemeenschap, om de zorg zo betrokken en toegankelijk mogelijk te maken.

Catharina streeft naar voortzetting van en waar nodig verdere uitbreiding van samenwerking met derden, waarbij het behoud van het eigen karakter en de continuïteit van de organisatie centraal staan.

Voor meer informatie over de organisatie: www.catharina.nl.

Organisatiemodel

Catharina hanteert het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur (Bestuurder), die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de maatschappelijke opgave voor ouderen op Voorne-Putten, en in het bijzonder op de bijdrage van Catharina daaraan. De Bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid. De Bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam, enkele staffunctionarissen en het secretariaat.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Catharina en op het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht benoemt de Bestuurder van Catharina en evalueert zijn of haar functioneren jaarlijks. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht laat zich regelmatig informeren door de Bestuurder, alsmede door cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers met behulp van werk- en locatiebezoeken.

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van het Lid Raad van Toezicht met de financiële portefeuille voor Catharina vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • is een financieel professional, bijvoorbeeld als manager of bestuurder;
 • beschikt over een heldere visie op ontwikkelingen in de maatschappij en de zorgsector;
 • is een positieve, kritische en open sparringpartner, ziet kansen;
 • hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • is organisatie- en omgevingssensitief;
 • heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de governance van een zorgorganisatie, kent de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een relevante academische opleidingsachtergrond;
 • heeft relevante advies-, management- of bestuurlijke ervaring in de zorgsector of in het bedrijfsleven;
 • heeft aantoonbare kennis van en inzicht in zorgfinanciering, risk management, financiële verantwoording en bij voorkeur vastgoed in de zorgsector;
 • heeft ervaring met financieel-economische vraagstukken en bedrijfsvoering;
 • heeft ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk;
 • beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring;
 • is ondernemend ingesteld;
 • is in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen, werkbezoeken e.d.

Competenties

De kandidaat:

 • heeft inzicht in ontwikkelingen in de zorgsector en trends in organisatieontwikkeling;
 • is in staat om snel overzicht en inzicht in zaken te verkrijgen, heeft een hoog abstractieniveau;
 • wekt vertrouwen en is gezaghebbend;
 • is proactief in houding en gedrag;
 • heeft empathisch vermogen;
 • is (zelf)kritisch;
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Het profiel, de functie-eisen en de competenties van het Lid Raad van Toezicht met de zorginhoudelijke portefeuille voor Catharina vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • is een ervaren bestuurder of directeur met zorginhoudelijke ervaring;
 • beschikt over een heldere visie op ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg in het algemeen en de toekomst van de ouderenzorg in het bijzonder;
 • hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samen werken in teamverband;
 • is organisatie- en omgevingssensitief;
 • heeft goed gevoel voor de governance van een zorgorganisatie, kent de balans tussen betrokkenheid en professionele distantie.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een relevante academische opleidingsachtergrond;
 • heeft relevante bestuurlijke ervaring in de zorgsector;
 • heeft aantoonbare kennis van en inzicht in het primaire proces in een zorgorganisatie;
 • heeft kennis van innovatieve concepten en technologische vernieuwing in de zorg;
 • heeft kennis van de financiering van een zorgorganisatie;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk;
 • beschikt bij voorkeur over toezichthoudende ervaring;
 • is ondernemend ingesteld;
 • is in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen, werkbezoeken e.d.

Competenties

De kandidaat:

 • heeft inzicht in ontwikkelingen in de zorgsector en trends in organisatieontwikkeling;
 • is in staat om snel overzicht en inzicht in zaken te verkrijgen, heeft een hoog abstractieniveau;
 • wekt vertrouwen en is gezaghebbend;
 • is proactief in houding en gedrag;
 • heeft empathisch vermogen;
 • is (zelf)kritisch;
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Honorering

Bezoldiging vindt plaats binnen de mogelijkheden van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Catharina is ingedeeld in klasse III.

Procedure

Catharina laat zich in deze procedures bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

De functieprofielen zijn tevens beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze posities kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op dinsdag 13 juni. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op donderdag 15 juni. De data voor de selectiegesprekken bij Catharina worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats: Rockanje

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Twee leden Raad van Toezicht, zorginhoudelijk profiel en financieel profiel | Stichting Catharina, thuis op Voorne

Rockanje
WO
Niet nader bepaald
Niet nader bepaald
Nu solliciteren