Directeur-Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-bestuurder-2/

Directeur-Bestuurder m/v

Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

De Beyart is een zelfstandig en uniek Woonzorgcentrum in hartje Maastricht. Uniek vanuit vele perspectieven: ligging, sfeer, ambiance, de parkachtige omgeving, het hoge niveau van zorg en dienstverlening en niet in de laatste plaats de historische gebouwen. De Beyart kent een uniek voorzieningenniveau met o.a. een eigen keuken, wasserij,  facilitaire- en technische dienst en 24-uurs receptie/bewaking.

De Beyart biedt zorg aan ouderen, leken en religieuzen die zich thuis voelen in de speciale sfeer van rust, vriendelijkheid en geborgenheid. De zorg en dienstverlening richt zich op verzorging, verpleging, thuiszorg en dagopvang waarbij welzijn en spiritualiteit herkenbare elementen zijn. Het complex en zijn omgeving kenmerken zich, ondanks de nabijheid van het stadscentrum, door een weldadige rust. In De Beyart wonen leken en diverse religieuze groeperingen in het oorspronkelijke klooster van de Broeders FIC, ‘De Broeders van Maastricht’.

Woonzorgcentrum De Beyart biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen vanuit haar missie: ‘De Beyart, hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening’. De kernwaarden zijn:

 • Gastvrij
 • Deskundig & Respectvol
 • Persoonlijk & Betrokken
 • Mensgericht & Huiselijk
 • Loyaal & Oprecht

De Beyart gelooft erin dat juist bij verminderde (eigen) regie of zelfredzaamheid, betekenis geven aan de kwaliteit van leven ertoe doet. De Beyart ziet haar cliënten als middelpunt van haar handelen en ze ziet een zorgvuldige beantwoording van hun zorgvraag als haar verantwoordelijkheid. De ervaren sfeer, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en het werkplezier van de medewerkers en vrijwilligers komen voort uit de dialoog en het aangaan van verbindingen tussen de cliënt, zijn naasten, de medewerkers en de vrijwilligers. Religie speelt voor de bewoners ook een belangrijke rol. De Beyart stelt zich ten doel de zorgvraag middels persoonlijke aandacht te faciliteren. De Beyart ziet de mantelzorgers als ervaringsdeskundigen en betrekt hen bij de zorg van hun naasten.

Binnen de Beyart wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. Sinds vele jaren is De Beyart in bezit van diverse kwaliteitskeurmerken, waaronder vanaf 2016 het Gouden PREZO Keurmerk van Stichting Perspekt. Hét kwaliteitskeurmerk binnen de zorgsector. Uniek aan dit keurmerk is dat de tevredenheid van bewoners over de geleverde prestaties bepalend is voor het behalen van dit keurmerk. De Beyart scoort reeds jaren bovengemiddeld op cliënttevredenheid, getuige diverse zeer positieve reviews op Zorgkaart Nederland.

Recentelijk is het perceel en het gebouw waarin Stichting WZC De Beyart is gehuisvest, in handen gekomen van een investeringsmaatschappij met ervaring met zorgvastgoed. De daadwerkelijke overdracht van het eigendom (percelen en gebouwen) zal in de komende maanden plaatsvinden. Op termijn zullen er gerichte investeringen worden uitgevoerd teneinde de unieke locatie van het Beyartcomplex te optimaliseren met de focus op een toekomstbestendige zorgvastgoedfunctie.

Organisatiestructuur

Het bestuur van De Beyart wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en het beleid van De Beyart en fungeert als klankbord voor de Directeur-Bestuurder.

De Directeur-Bestuurder is, met ondersteuning van management en staf, eindverantwoordelijk voor het besturen van De Beyart en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening. De Ondernemingsraad en Cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur-Bestuurder, o.a. met betrekking tot het gevoerde beleid, de strategie, de financiële resultaten, de begroting en het jaarwerkplan.

Kerncijfers (2018)

De Beyart is een financieel gezonde zelfstandige onderneming en is vol vertrouwen om de gevolgen van de transitie in de gezondheidszorg goed te kunnen opvangen. Door de collectieve inspanning van bestuur, management, medewerkers en vrijwilligers is De Beyart erin geslaagd de exploitatie stabiel te houden. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht De Beyart een continuering van positieve financiële resultaten en handhaving van het robuuste weerstandsvermogen.

Aantal cliënten

61 intramurale cliënten zonder behandeling
41 intramurale cliënten met behandeling
48 bewoners op pensionbasis
(waarvan ca. 85 leken en 65 religieuzen)
34 extramurale cliënten
83 cliënten dagactiviteiten

Aantal medewerkers

239 (138 fte) + 85 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 9,5 miljoen

Netto Financieel Resultaat

ruim € 108.000

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen in % totale opbr.)

>65%

Informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag over 2018, is te vinden op www.debeyart.nl


Profiel Directeur-Bestuurder

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige Directeur-Bestuurder komt de Raad van Toezicht van De Beyart graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur-Bestuurder.

U bent gezichtsbepalend en zichtbaar, zowel binnen De Beyart als ook binnen de Maastrichtse gemeenschap. U stelt zich op als echte teamspeler, u gaat een band aan met cliënten en medewerkers en u zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren, met veel aandacht voor de posities en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen.

U zet uw creativiteit en uw innovatiekracht in om in het spanningsveld tussen enerzijds de intrinsieke behoefte om maximale zorg te bieden en anderzijds de beperking van de financiële middelen, steeds de juiste keuzes te maken, die ertoe leiden dat de continuïteit gewaarborgd blijft en De Beyart kwalitatief hoogstaande zorg kan blijven verlenen als zelfstandige organisatie.

U zet zich actief in om het unieke en zelfstandige karakter van De Beyart te waarborgen, o.a. door het voortzetten en uitbouwen van een mooiere en nog plezierigere woonomgeving waar de kernwaarden van De Beyart worden gerespecteerd en waar veel blije mensen wonen en werken. U hecht veel belang aan medezeggenschap van medewerkers en participatie van cliënten.

Resultaatgebieden

 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld van De Beyart, behartigen van de belangen in het maatschappelijke en zorgkrachtenveld en bijdragen aan continuering van het positieve imago.
 • Weet De Beyart naar de volgende fase van de organisatieontwikkeling te leiden.
 • Is in staat de relatie met de nieuwe eigenaren van het terrein en de gebouwen van het woonzorgcentrum duurzaam te definiëren.
 • Is in staat tot borging van de unieke cultuur en sfeer van De Beyart.
 • Onderschrijft het belang van het hebben en behouden van diverse aanvullende diensten zoals een eigen keuken, wasserij, facilitaire- en technische dienst en 24-uurs receptie/bewaking binnen De Beyart.
 • Actief aangaan van samenwerkingsrelaties met derden wanneer een duidelijke meerwaarde blijkt.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Borgen van de financiële continuïteit. Zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering alsmede sturing geven aan het inrichten van een faciliterende IT-organisatie.
 • In goede banen leiden van toekomstige investeringen in gebouwen/installaties en daarbij toezien op het behouden van verantwoorde vermogensparameters. 
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers, zodat zij zich verder kunnen bekwamen in hun veranderende leidinggevende rol met het accent op ondersteunde en coachende taken.
 • Investeren in kwaliteit van medewerkers en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat De Beyart een aantrekkelijk werkgever blijft voor het middenkader en de verzorgende disciplines.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de OR en de CR en goede communicatie met de overige commissies.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht, waaraan hij/zij verantwoording aflegt.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, blijkend uit een voor de functie relevante afgeronde opleiding.
 • Beschikt over een mensgerichte, empathische stijl van leiding geven en besturen.
 • Heeft ervaring met complexe onderhandelingen op het gebied van vastgoed.
 • Beschikt over relevante (bestuurlijke) ervaring en heeft inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • Ervaring met het ontwikkelen van een strategische visie, in staat gebleken in samenwerking een scherpe koers te bepalen en deze te implementeren en te borgen.
 • Ruime ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement alsmede kennis/ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (financiën, vastgoed, HR, ICT).
 • Oog voor veranderingen in de maatschappij en in staat om daar proactief op in te spelen en kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen te vertalen naar en te implementeren in de organisatie.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en samenwerken, kent het ambtelijke en politieke speelveld.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Evenwichtige, inspirerende en verbindende persoonlijkheid, stelt het wederzijds belang centraal.
 • Gevoelsmatig betrokken bij de doelgroep van De Beyart, toegankelijk.
 • Verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern, met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig en doortastend, zet vraagstukken op positieve wijze om in kansen voor de organisatie.
 • Kan relativeren en los laten, vergeet de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2). 


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures