Directeur Publieke Gezondheid (DPG) - GGD West-Brabant

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
16 april 2021
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Over de GGD West-Brabant

Wij zetten ons in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij hebben wij extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Van baby tot hoogbejaarde. Voor mannen en vrouwen en voor zieke en gezonde mensen. Ook voor hen staan wij klaar! Wij doen dit met professionals met passie, verbindend en betrokken. Wij voeren deze opdracht uit met ca 336 gepassioneerde collega’s en ca. 850 extra tijdelijke collega’s, die werken in het GGD programma Corona Next Step.

Iedereen kan bij de GGD onder andere terecht voor:

 • De gezondheid van uw kind (jeugdgezondheidszorg); consultatiebureau, de schoolarts, gezondheidsonderzoeken, voorlichting (op school), advies bij kinderziekten, prikken of vaccinaties tegen ziekten.
 • Reisvaccinaties of advies bij verre reizen.
 • Soa-test of advies over liefde en seks.
 • Het melden van zorg en overlast voor iemand die hulp nodig heeft.
 • Vragen en zorgen over infectieziekten (TBC, Hepatitis B, ziekte van Lyme, Q-koorts etc.).
 • Vragen en zorgen over milieu en veiligheid.

Daarnaast adviseren wij gemeenten over hun gezondheidsbeleid, staan wij paraat bij crises en rampen, werken wij in wijken aan gezondheidsprojecten en leiden professionals op. Ook hebben wij specialisten in dienst zoals onder andere specialisten gevaarlijke stoffen, lijkschouwers en artsen. Op scholen of in gemeenten helpen wij bij nare of heftige gebeurtenissen.

De GGD West-Brabant is een innovatieve GGD! De maatschappij staat niet stil en wij ook niet. Door unieke samenwerkingen met onder andere gemeenten, ondernemers uit de regio, andere GGD-en, zorgpartners maar ook met minder voor de hand liggende partners, staan wij op voor mensen die dat nodig hebben.

 

Organisatiestructuur

De GGD West-Brabant staat voor mensen. Midden in de samenleving vanuit onze missie, maar ook binnen de eigen organisatie vanuit onze visie op mens en werk. Dit is belangrijk, want het bepaalt de wijze waarop de organisatie functioneert. De mensen binnen de GGD West-Brabant vormen de kern van onze organisatie. We organiseren op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen inzet, resultaten, inzetbaarheid en ontwikkeling. Een verantwoordelijkheid die zich qua werk richt op de samenleving, om deze sterker te maken en om ieder die dat nodig heeft de ondersteuning, activering of bescherming te geven die helpt om gezond te blijven en te zijn. De medewerkers zijn de motor van de organisatie. Zij bepalen zelf, door onderlinge afspraken en afstemming, hoe zij met elkaar de resultaten behalen. Hiervoor beschikken zij over kaders en richtlijnen waarbinnen zij kunnen opereren. Het te behalen resultaat is transparant en er is commitment op het resultaat. 

Het bestuur van de GGD West-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB van de GGD bestaat uit 16 leden, meestal de wethouders volksgezondheid van de 16 gemeenten. Het DB heeft zeven leden en draagt de uitoefening van zijn bevoegdheden, voor zover als mogelijk, in mandaat op aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die tevens secretaris is van het AB en het DB.

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: de GGD West-Brabant en de GHOR Brabant Midden West Noord (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de Veiligheidsregio. De GHOR leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor organisaties binnen de domeinen volksgezondheid, veiligheid en openbaar bestuur. Denk daarbij aan de ambulancedienst, ziekenhuizen, GGD, huisartsen en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Maar ook aan partners zoals de politie, brandweer, gemeenten, defensie en vrijwilligersorganisaties zoals het Rode Kruis. Daarnaast hebben de drie Brabantse GGD-en een gezamenlijk team Gezondheid, Milieu en Veiligheid.

De GGD organisatie wordt geleid door de DPG en een klein managementteam (MT), ondersteund door een directiesecretaris. In het MT hebben de sectormanagers en de concerncontroller zitting. De leden van het MT zijn samen verantwoordelijk voor het GGD-breed realiseren van de doelstellingen op het terrein van de publieke gezondheid. Vanuit deze brede oriëntatie zijn de portefeuilles verdeeld. Daarbij wordt uitgegaan van flexibiliteit, ofwel aanpassing in de taakverdeling wanneer de situatie er om vraagt.

De bedrijfsvoering binnen de GGD West-Brabant ondersteunt de zelforganiserende teams. Uitzondering zijn de ondersteunende taken die zijn belegd bij Hét Servicecentrum (HSC), dit wordt gedeeld met de GGD Hart voor Brabant, GGD Noord- en Oost-Gelderland en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Het HSC verzorgt de financiële en personele administratie, (kantoor)automatisering, helpdesk en inkoop voor deze organisaties.


De opdracht van de DPG

In de komende periode vragen de volgende zaken aandacht van de DPG:

 • Samen met het MT de GGD organisatie leiden en de doelstellingen uit de meerjarenvisie Agenda van de Toekomst 2018-2022 realiseren, de ingezette koers van organisatieoptimalisatie en professionalisering voortzetten, waarbij zelforganisatie en integrale samenwerking het uitgangspunt is en de kracht van medezeggenschap wordt benut. Hierbij is de DPG verantwoordelijk om de organisatieontwikkeling aan te laten sluiten op veranderingen in de buitenwereld.
 • Blijvend de verhouding met het bestuurlijke en lokale veld onderhouden en optimaliseren, uitvoeren van de bestuurlijke agenda, meebewegen met de veranderingen die zich in het sociale domein en de zorg voordoen maar ook vernieuwend zijn en blijven.
 • Proactief de samenwerking met de vijf andere Zuid-Nederlandse GGD’en verder uitbouwen (GGD Zeeland, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg).
 • Onderhouden en ontwikkelen van diverse externe (samenwerkings)relaties met regionale en landelijke partners op de terreinen onderzoek (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid), gezondheid, welzijn, overheid en veiligheid, met specifieke aandacht voor preventie.
 • Optreden als operationeel DPG tijdens crises en rampen en leiding geven aan de uitvoering van de operationele processen van de GGD en de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).


Profiel van de DPG

De nieuwe DPG beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Benaderbare en bevlogen leider met een samenwerkingsgerichte managementstijl, die durft ‘los te laten’;
 • Visie op publieke gezondheid en toekomstpositionering van de GGD. Is in staat om vanuit visie voor de eigen GGD organisatie te staan, bij te dragen aan de agenda,  toekomstpositionering en territoriale congruentiediscussie van de GGD organisaties etc.;
 • Externe oriëntatie, een sterke netwerker en een verbindend boegbeeld in een breed speelveld met gemeenten en partners in de zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
 • Strategisch denker met politieke en omgevingssensitiviteit, met oog voor de regio-specifieke kenmerken en bestuurlijke dynamieken, gericht op het gezamenlijke belang, in staat te anticiperen op verschillen en deze kunnen overbruggen, belangen te behartigen en in staat om op het gewenste niveau met diverse stakeholders te communiceren;
 • Conceptueel sterk, analytisch, in staat om sterke analyses te maken en deze kunnen vertalen naar een aansprekende koers. Houdt het overzicht in complexe situaties, kan over structuren heen kijken, is in staat om adequaat te handelen in spanningsvolle situaties en kan de juiste afwegingen maken rekening houdend met wet- en regelgeving, adviezen van professionals en best practices;
 • Stevige en authentieke persoonlijkheid met een open blik, flair en een optimistisch karakter, die soepel om kan gaan met weerstand, besluitvaardig is en waar nodig het juiste gesprek, formeel of informeel, aan de juiste tafel weet te voeren.
 • Situationeel leiderschap, gericht op samenwerking en het motiveren van medewerkers.


De nieuwe DPG beschikt over:

 • een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur gerelateerd aan de gezondheidszorg, aangevuld met een bedrijfsmatige opleiding.
 • aantoonbare affiniteit met preventieve gezondheid en het sociaal en/ of publieke domein en oprechte belangstelling voor het werk van de (zorg)professional.
 • ervaring met het ontwikkelen van organisaties en werken met professionals.
 • ervaring met zelfstandige en zelforganiserende teams .

 

Arbeidsvoorwaarden

De GGD West-Brabant biedt een aanstelling in schaal 17 conform de CAO SGO. De standplaats is Breda.  Voor de operationele inzet maakt de DPG deel uit van een DPG-piket (met vergoeding). Dit betekent dat de DPG gemiddeld éénmaal per vier weken een week lang piket heeft.

 

Selectieprocedure

Deze procedure wordt tegelijkertijd in- en extern open gesteld. De selectieprocedure bestaat uit:

 • een selectie- en verdiepingsgesprek met de selectiecommissie bestaande uit een delegatie van het DB en de DPG van GGD Hart voor Brabant;
 • online Talenten Motivatie Analyse met een van de gecertificeerde partners van Partners at Work;
 • een adviesgesprek met o.a. een lid van het MT, HR en de OR;
 • het inwinnen van referenties.

GGD West-Brabant laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partners van Partners at Work. Voor aanvullende informatie kunt u met hen contact opnemen via contactinformatie .

U kunt uw CV met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.partnersatwork.nl/vacature

 

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen