Voorzitter Raad van Toezicht

Solliciteren
InloggenVacature plaatsen
Terug naar overzicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
31 augustus 2023
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor de fusieorganisatie KesslerPerspektief zoeken we een verbindende en rolvaste

Voorzitter Raad van Toezicht met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring

Organisatie

KesslerPerspektief (formeel één organisatie per 1-1-2024) vangt mensen in kwetsbare posities op en streeft naar herstel en participatie van mensen die er alleen niet meer uitkomen, mensen die dakloos zijn of te maken hebben met huiselijk geweld. Iedereen die in aanmerking komt is welkom en kan rekenen op een open, respectvolle en hartelijke benadering en kwalitatief goede zorgverlening, in overleg met en afgestemd met de keten. De organisatie werkt in 18 gemeenten waaronder de steden Delft, Rotterdam en Den Haag. 

De omzet bedraagt circa €68 miljoen en is vooral afkomstig van gemeenten en zorgkantoren. De financiële marges zijn smal, maatschappelijk rendement staat voorop (binnen de randvoorwaarde van een financieel sluitende exploitatie). De vermogenspositie is op orde. 

Bij de organisatie werken ongeveer 750 medewerkers. De kernwaarden zijn: Bevlogen en respectvol, Professioneel en integer, Plezier en meetbaar resultaat, Menselijk en samen. De organisatie kent een platte structuur. Het werk van deze teams wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd door het management en de ondersteunende afdelingen. Verantwoordelijkheid, regelruimte, zelfoplossend vermogen, persoonlijk leiderschap en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden zijn kernbegrippen. 

De organisatie is in 2023 uit fusie ontstaan. De fusie is ingegeven door het streven om gezamenlijk hoogwaardige, krachtige, effectieve en efficiënte zorg te verlenen. In gezamenlijkheid, omdat dit een robuustere positie geeft dan afzonderlijk. Met als doel de kwaliteit van zorg te verstevigen en om de uitdagingen op (middel)lange termijn aan te kunnen gaan. De organisatie voelt zich vanuit haar aard en haar omvang (mede)verantwoordelijk voor het vestigen van bestuurlijke en publieke aandacht op de maatschappelijke vraagstukken waar zij zich op richt. De organisatie positioneert zich daartoe actief aan verschillende externe tafels. 

De missie van de organisatie luidt

De organisatie biedt perspectief en veiligheid voor mensen en hun (familie)systemen in sociaal kwetsbare posities en maakt zich sterk voor toegankelijke en passende (keten)zorg in haar werkgebied. 

Vanwege de achtergrond van de beide rechtsvoorgangers, het draagvlak voor de fusie en de impact van de fusie op de organisatie, start de fusieorganisatie met een tweehoofdig bestuur. Het tweehoofdige bestuur opereert in collegiaal verband (geen voorzitter) op basis van een portefeuilleverdeling. Gezien de omvang en het praktische karakter van de organisatie, is de verwachting dat een éénhoofdig bestuur op termijn het meest logisch is voor de besturing van de stichting. Daarom vindt de aansturing van de organisatie plaats door een directieteam. De organisatie kent een bestuurssecretaris. Deze ondersteunt mede de Raad van Toezicht en onderhoudt vanuit die verantwoordelijkheid ook rechtstreekse contacten met de (leden van de) Raad van Toezicht.

Vanuit beide rechtsvoorgangers zijn elk 2 leden Raad van Toezicht geselecteerd met verschillende expertisegebieden. De wens is om het toezicht op formatie (5 leden) te krijgen met het benoemen van een Voorzitter Raad van Toezicht die los staat van de rechtsvoorgangers.

Functie

De Raad van Toezicht heeft vier rollen:

  • toezichtsrol: Integraal toezicht op het realiseren van de statutaire en strategische doelen, op beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
  • klankbordrol: Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over de hoofdlijnen van het beleid en/of toekomstige ontwikkelingen;
  • werkgeversrol: Vervullen van de werkgeversrol richting het bestuur;
  • netwerkrol: In samenspraak met het bestuur, verbinding vormen tussen de organisatie en de samenleving.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft eigen statutaire bevoegdheden, waaronder het (al dan niet) goedkeuren van goedkeuringplichtige bestuursbesluiten en het benoemen van de accountant. De RvT heeft eigen verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en werkwijze vastgelegd in een reglement. De RvT evalueert jaarlijks het functioneren, heeft een actuele toezichtvisie en investeert in ontwikkeling en deskundigheid. De RvT legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af. 

De Governancecode Zorg vormt het kader voor het functioneren van de RvT (en het bestuur). Leden van de RvT onderschrijven de Governancecode. Daarnaast legt de RvT haar visie op toezicht vast, als kader voor haar handelen. De RvT bestaat uit maatschappelijk betrokken toezichthouders. Zij ademen het publieke belang en laten bij het uitoefenen van toezicht hun hart spreken. Naast de eigen specifieke expertise zijn zij in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Zij brengen hun kennis, ervaring en desgewenst ook hun netwerk in om de organisatie (samen met het bestuur en de collega toezichthouders) beter te maken en om de maatschappelijke idealen van de organisatie na te streven. Leden van de RvT zijn onafhankelijk en functioneren zonder last of ruggenspraak. Tegelijk is een goede onderlinge (vertrouwens)relatie tussen de leden van de RvT en tussen de RvT en het bestuur belangrijk. Daarom bestaat de RvT uit teamspelers met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit.

De Voorzitter 

Als Voorzitter geef je leiding aan de RvT. Je maakt samen met de leden de rol van de RvT scherp, zorgt voor een constructieve samenwerking en voor een gezamenlijke en aansprekende visie op toezicht. Je zorgt voor een helder proces en monitort dat het proces en de afspraken goed verlopen. Je zorgt ervoor dat (in overleg met het bestuur) de juiste zaken op de juiste manier geagendeerd worden. Je bouwt en onderhoudt een vertrouwensrelatie met de bestuurders, brengt structuur aan in die relatie en zorgt voor een transparante overlegcultuur. Je bent daarnaast een positiefkritisch adviseur voor de bestuurders. Je hecht veel belang aan medezeggenschap. 

Je zorgt voor een vergadercultuur waarin ieder lid van de RvT vanuit de eigen rol, ervaring en expertise de ruimte wordt geboden om alles te delen wat nodig is. Je luistert, stelt je oordeel in eerste instantie uit en intervenieert indien nodig. Je bevordert een actieve RvT, een coherent team, dat elkaar en de bestuurders kan uitdagen en waarin anders denken en (persoonlijke) feedback gewaardeerd wordt. Je kunt ook een rol hebben naar belanghebbenden buiten de organisatie, zoals de gemeente of (lokale) politiek. 

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren voorzitter met natuurlijk gezag die van een nieuw samengestelde RvT een effectief team kan smeden. Je hebt bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring binnen het sociaal domein of aanpalend (denk bijvoorbeeld aan woningcorporatie of GGZ) en begrijpt dat dit een uiterst dynamische omgeving is waar het scherp aan de wind varen is voor organisaties zoals KesslerPerspektief. Bij voorkeur herken je vanuit bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring de fase (integratie na fusie) waarin de organisatie zich begeeft en wat dat met zich meebrengt. Bovenal heb je aantoonbaar affiniteit met de clientgroep en de maatschappelijke doelen van KesslerPerspektief. 

Je gedrag is in evenwicht en rolvast (betrokken én ruimte gevend aan het bestuur). Je bent stress- en crisisbestendig en toont lef waar nodig. Ook als het spannend wordt, houd je het overzicht, breng je rust en stuur je op een constructieve samenwerking. Je zorgt voor een constructieve sfeer en hebt oog voor relatie en proces zodat inhoud zo goed en zuiver mogelijk aan bod komt. Je stuurt op goede beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. 

Je bent en blijft inhoudelijk goed geïnformeerd. Je geeft ruimte, bent respectvol en opereert verbindend naar bestuur, medezeggenschap, directie en (externe) belanghebbenden. Vanuit overtuiging onderhoud je een goede band met de medezeggenschapsorganen. Waar nodig treed je kaderstellend op, met behoud van de relatie. 

Je bent organisatiesensitief, analytisch en geeft vertrouwen vanuit een positief kritische houding. Je geeft vlot feedback en je staat zelf ook open voor feedback. Je hebt een aansprekende en frisse visie op toezicht en verantwoording. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de bestuurders en je weet hen te inspireren. 

Tot slot heb je voldoende tijd beschikbaar om de rol van voorzitter in deze dynamische periode goed in te vullen. De ureninvestering is exclusief reistijd gemiddeld circa 8 uur per maand. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat een belangrijke en waardevolle rol vervullen voor de net gevormde organisatie KesslerPerspektief. Een organisatie die zich dagelijks met passie hard maakt voor mensen die het bijzonder lastig hebben in onze maatschappij. Je gaat als Voorzitter RvT samenwerken met deskundige en bevlogen mensen. 

De bezoldiging wordt voor de fusieorganisatie nog vastgesteld en zal waarschijnlijk rond 15.000 euro per jaar uitkomen. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van nog eens vier jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te begeleiden. Jan Willem ten Hagen is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via een videogesprek. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. 

Mocht je nadere informatie wensen of vragen hebben neem dan contact op met Jan Willem ten Hagen via janwillem@voor.nl of contactinformatie .

De live voorselectiegesprekken met VOOR vinden plaats op donderdag 21 september in Den Haag. De gesprekken bij KesslerPerspektief vinden plaats op vrijdag 29 september.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Voorzitter Raad van Toezicht

Den Haag / Delft
WO
Parttime
Tijdelijk dienstverband
Nu solliciteren