Voorzitter en twee leden Raad van Commissarissen (via VOOR)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
19 april 2021
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

drie teamspelers met hart voor zorg en ondernemen

Over Royal Care

 “Het verlenen van zorg zoals we die zelf zouden willen ontvangen”

 Dit is de missie waarmee de betrokken en deskundige medewerkers van Royal Care elke dag hun zorg verlenen aan ongeveer driehonderd cliënten.

 Royal Care is in de afgelopen 15 jaar gegroeid van één BV met een omzet van ruim 6 ton naar een Holding met vier verschillende onderdelen en een omzet van 7 miljoen. Royal Care is specialist in het leveren van zorg thuis en een unieke speler op het gebied van terminale thuiszorg en onderscheidt zich door haar kleinschaligheid, persoonlijke benadering en de professionele en betrokken medewerkers. 

 Royal Care is een (Wlz erkende) zorgaanbieder op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging. De zorg wordt geleverd vanuit vier organisatieonderdelen: Royal Care, We Care, Cura Thuiszorg en Met de Thuiszorg die alle vier als besloten vennootschap onder de Royal Care Holding vallen. 

Royal Care richt zich landelijk op het leveren van palliatieve terminale thuiszorg (Zvw) en (particuliere) zorg thuis in de regio’s ’t Gooi en Kennemerland. Dertig medewerkers zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke zorg, palliatieve terminale zorg wordt met name geleverd door een flexpool van zo’n 100 ZZPers.

Cura Thuiszorg in ’t Gooi en Met de Thuiszorg in het Kennemerland zijn verantwoordelijk Voor de uitvoering van WMO-functies. Bij Cura Thuiszorg werken hiervoor zo’n 20 zorgverleners in 3 wijkteams, en bij Met de Thuiszorg 30 zorgverleners in 4 wijkteams.

We Care Thuiszorg is landelijk actief voor de uitvoering van particuliere zorg en 24 uurs-zorg, en bemiddelt daarvoor zo’n 100 gekwalificeerde ZZPers. Royal Care en We Care opereren vanuit kantoren in Blaricum en Heemstede, Cura Thuiszorg heeft een kantoor in Hilversum en Met de Thuiszorg in Heemstede. Op dit moment worden meerdere opties overwogen om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

Royal Care werkt nauw samen met ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en hospices. Voor specialistische- en medisch technische thuiszorg wordt samengewerkt met grotere thuiszorgorganisaties. In de regio Amsterdam wordt, met name voor de terminale nachtzorg, intensief samengewerkt met Cordaan.

Management & toezicht

Royal Care Holding B.V. heeft momenteel een één-hoofdige Raad van Bestuur (RvB), die als Directeur-bestuurder samen met de overige leden van het managementteam sturing aan de organisatie geeft. De Directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit drie personen. De RvC houdt tevens toezicht op de dochtervennootschappen. Royal Care Holding B.V. heeft acht private aandeelhouders.

 2020 was een roerig jaar voor Royal Care. Er is een traject doorlopen (onder begeleiding van een door de Ondernemingskamer aangestelde Commissaris) waarin de topstructuur van de onderneming is herzien. De taakverdeling tussen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), de RvC en de RvB is aangescherpt en opnieuw vastgelegd. Dertig procent van het totale aandelenkapitaal van de onderneming is ondergebracht in een STAK, en is afkomstig van de grootaandeelhouder. De (nieuw aan te stellen) Directeur-bestuurder is tevens bestuurder van de STAK en heeft daarmee stemrecht in de AVA.

 VOOR is gevraagd om een nieuwe RvC (waaronder een voorzitter) te werven om Royal Care in de komende fase verder door te ontwikkelen als een sterk en innovatief merk in het zorglandschap, met een gezond rendement.

 De drie commissaris rollen

De nieuwe RvC van Royal Care is cruciaal om in de fase die Royal Care ingaat de Directeur-bestuurder te steunen en de aandeelhouders vertrouwen te geven. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Hierbij is de bijdrage aan de maatschappelijke en commerciële doelstelling van de vennootschap belangrijk. De RvC is werkgever van de Directeur-bestuurder, sparringpartner en staat deze gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.

De RvC werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code en het reglement, is verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de vennootschap en legt actief verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. Daarnaast ziet de RvC toe op de continuïteit van de onderneming en beoordeelt de RvC de wijze waarop de Directeur-bestuurder inhoud en uitvoering geeft aan zijn functie. De rol van de RvC, de Directeur-bestuurder en de AVA is vastgelegd in de recent vernieuwde statuten.

De agenda van de RvC voor de komende periode is ambitieus en toekomstgericht. Voorop staat de ontwikkeling van een visie en meer-jarenstrategie gericht op het uitbouwen van Royal Care in de markt. Ter ondersteuning hiervan zijn de professionalisering van de organisatie op het gebied van zorginhoud- en innovatie, bedrijfsvoering en strategisch personeelsbeleid belangrijke prioriteiten, naast het toekomstgericht maken van de structuur en inrichting van de organisatie.

Wie wij zoeken

De RvC wordt nieuw gevormd en bestaat uit drie leden. Voor alle leden geldt dat het betrokken en deskundige personen zijn, liefst met ervaring als toezichthouder. Ze zijn rolvast en integer, reflectief en aanspreekbaar en stellen in hun gedachten- en besluitvorming de continuïteit van de onderneming altijd voorop. Ze zijn scherp, kritisch, vragen dóór, en zijn op basis daarvan in staat tot onafhankelijke, robuuste oordeels- en besluitvorming.  Met een goede balans tussen enerzijds betrokkenheid en anderzijds bestuurlijke afstand. Leden van de RvC zijn uitdagend op de inhoud en empathisch op de relatie. Ze hebben een haarscherp gevoel voor verhoudingen en dynamiek binnen een organisatie van de relatief kleinschalige en flexibele omvang en bestuurlijke complexiteit als Royal Care, en weten hun stijl en bijdrage daarop af te stemmen. De RvC is daarom een uitstekende adviseur en klankbord voor de Directeur-bestuurder, een integere toezichthouder over de vennootschap en een constructieve gesprekspartner voor de AVA.

 Wij zoeken enthousiaste en actieve kandidaten die als team willen meebouwen aan en toezicht houden op het succes van Royal Care. Je herkent je in bovenstaande criteria en brengt daarnaast aantoonbare kennis en expertise mee op één of meerdere van onderstaande domeinen:

Zorginhoud & cliënten

  • Inhoud en kwaliteit van zorg: je hebt hart voor de zorg en je bent op basis van ervaring in staat het gesprek over inhoud, kwaliteit en veiligheid van de zorg actueel te verankeren, zowel in de RvC als in de dialoog met de Directeur-bestuurder. Bij voorkeur heb je ervaring in de (particuliere) thuiszorg
  • Cliënt-perspectief: je beschouwt de geleverde zorg en diensten altijd vanuit het perspectief van de cliënten. Je hebt bijvoorbeeld ervaring met een Cliënten Raad (CR), en/of bent toezichthouder (geweest) op voordracht van een CR

(Zorg)innovatie & ondernemerschap

  • Innovatie: je hebt actuele kennis van technologische en digitale ontwikkelingen in de (thuis)zorg. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met productontwikkeling en het vermarkten daarvan. Het identificeren en aanboren van relevante en kansrijke nieuwe markten in de zorg kent voor jou geen geheimen
  • Ondernemerschap: je hebt aantoonbare ervaring met het succesvol laten groeien van een onderneming, organisch en/of door middel van het aangaan van (strategische) samenwerkingsverbanden, fusies en/of overnames. Je bent bijvoorbeeld actief (geweest) als ondernemer, bij voorkeur in de (thuis)zorg, of bent verantwoordelijk (geweest) voor vaststelling en implementatie van effectieve groeistrategieën

 Financiën, bedrijfsvoering & juridische zaken

  • financieringsvormen: je bent bekend met financieringsvormen in de (thuis)zorg
  • financiën en bedrijfsvoering: je hebt bij voorkeur een financiële achtergrond, en kent als geen ander de uitdagingen van een organisatie van de omvang van Royal Care op het gebied van ICT-infrastructuur, risicobeheersings- & controlesystemen en mensen & organisatie. Vanuit deze expertise ben je een goede gesprekspartner voor de Directeur-bestuurder
  • juridische zaken: je hebt brede kennis en ervaring met juridische en governance vraagstukken, met een duidelijke visie op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’.

Op basis van de algemene criteria en domeinexpertise wordt een gebalanceerde RvC bestaande uit drie personen samengesteld. Eén van de leden zal tevens benoemd worden als voorzitter. Als voorzitter geef je op een natuurlijke en ontspannen manier sturing aan het proces, ben je een verbinder en zorg je voor een goede samenwerking tussen RvC, Directeur-bestuurder en de AVA.  Je hebt bijvoorbeeld een eindverantwoordelijke positie (gehad) in het bedrijfsleven, of bent succesvol ondernemer (geweest), of bestuurder of toezichthouder in de (thuis)zorg. Je hebt ervaring als voorzitter van een RvC en/of een RvT, en bent bekend met een governance structuur met aandeelhouders en een STAK. Je hebt ervaring met groei van organisaties en beschikt over een breed en relevant netwerk, dat je graag ter beschikking stelt.

Het profiel van de RvC als geheel laat een divers beeld in brede zin zien. We zoeken personen met een positieve instelling die graag willen bouwen. Kandidaten die afstand houden en het geheel overzien en tegelijkertijd hands-on en praktisch kunnen zijn als de situatie of de Directeur-bestuurder daarom vraagt. De RvC vergadert regulier zes keer per jaar. Voor alle leden is het een voorwaarde om onafhankelijk en ongebonden te zijn.

Ons aanbod

Drie uitdagende posities waarin je als lid van de nieuwe RvC als team op een eigentijdse manier invulling kunt geven aan het toezichthouderschap.

 De leden van de RvC worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoeming voor dezelfde termijn. Leden van de RvC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de richtlijnen van de WNT-1. De vergoeding is gezien de bescheiden omvang van de organisatie vastgesteld op € 6.000,-per jaar voor leden, en € 7.500,- per jaar voor de voorzitter. De bedragen zijn excl. BTW en reiskosten (voor zover relevant). Het lidmaatschap van de NVTZ en eventuele opleiding(en) worden vergoed.

Reactie en informatie

VOOR is gevraagd om het wervings- en selectieproces te ondersteunen. Marieke Sprietsma en Mariëlle de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Videobellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is de intentie van de Raad om de benoemingsprocedure voor juni 2021 af te ronden. De VOORselectie vindt plaats op 11, 12 en 19 mei. De selectiegesprekken bij Royal Care vinden daarna plaats. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in een van deze drie functies, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via deze link Geef duidelijk in je motivatiebrief aan op welke domeinen je specifieke expertise hebt en of de rol van voorzitter ambieert. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Marielle de Macker.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures op Medische banenbank | Werk(t) in zorg en welzijn